JSON sang PDF C#

Tệp JSON thường được sử dụng để xuất, nhập hoặc vận chuyển dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Định dạng JSON yêu cầu ít định dạng hơn và cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu nhẹ. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi tệp JSON thành PDF để chia sẻ, in ấn hoặc các mục đích khác. Để đạt được nó theo lập trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi JSON sang PDF qua C#.

API C# để chuyển đổi JSON sang PDF - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tệp JSON sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Nó là một API mạnh mẽ cho phép bạn tạo các tài liệu bảng tính từ đầu. Ngoài ra, nó cho phép bạn xử lý và chuyển đổi các tệp Excel hiện có từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Cách chuyển đổi JSON sang PDF trong C#

Aspose.Cells for .NET giúp bạn chuyển đổi tệp JSON sang PDF dễ dàng hơn, có thể được thực hiện trong một vài bước. Các bước sau là bắt buộc để lưu tệp JSON dưới dạng PDF trong C# bằng Aspose.Cells for .NET.

  • Tạo tệp Excel.
  • Tải dữ liệu từ tệp JSON vào trang tính Excel.
  • Đặt các tùy chọn chuyển đổi bổ sung cho JSON sang PDF.
  • Lưu dữ liệu JSON dưới dạng PDF.

Phần sau đây trình bày cách thực hiện các bước nêu trên để chuyển đổi JSON sang PDF trong mã C#.

Chuyển đổi JSON sang PDF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp JSON sang PDF bằng C#.

  1. Tạo một thể hiện của lớp Workbook.
  2. Chọn Trang tính mặc định từ bộ sưu tập Trang tính.
  3. Tải dữ liệu JSON từ tệp bằng phương thức File.ReadAllText (string).
  4. Tạo một phiên bản của JsonLayoutOptions và đặt các tùy chọn.
  5. Nhập dữ liệu từ JSON vào trang tính bằng phương thức JsonUtility.ImportData với tham chiếu đến đối tượng Worksheet và dữ liệu JSON.
  6. Chuyển đổi JSON sang PDF bằng cách lưu sổ làm việc dưới dạng PDF bằng phương pháp Workbook.Save (string, SaveFormat.Auto).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp JSON sang PDF trong C#.

// tạo một đối tượng Workbook
var workbook = new Cells.Workbook();

// truy cập trang tính mặc định
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// đọc dữ liệu JSON từ tệp
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// đặt JsonLayoutOptions để coi Mảng là Bảng
var options = new Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
options.ArrayAsTable = true;

// nhập dữ liệu JSON vào trang tính bắt đầu từ ô A1
Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// chuyển đổi JSON đã nhập sang PDF
workbook.Save("output.pdf", Cells.SaveFormat.Auto); 

API để xuất JSON sang PDF trong C# - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang PDF thông qua C#. Các bước và mẫu mã đã trình bày cách tải dữ liệu JSON và lưu nó dưới dạng PDF động trong C#. Bạn có thể sử dụng mẫu mã được cung cấp trong các ứng dụng dựa trên .NET, .NET Core, Mono hoặc Xamarin của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá tài liệu của Aspose.Cells for .NET. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm