JSON sang PDF Java

Tệp JSON thường được sử dụng để xuất, nhập hoặc vận chuyển dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Định dạng JSON yêu cầu ít định dạng hơn và cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu nhẹ. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi tệp JSON thành PDF để chia sẻ, in ấn hoặc các mục đích khác. Để đạt được nó theo lập trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi JSON sang PDF qua Java.

API Java để chuyển đổi JSON sang PDF

Để chuyển đổi các tệp JSON sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Java. Nó là một API thao tác bảng tính giàu tính năng cho phép bạn tạo và xử lý các tệp Excel bằng Java. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi JSON sang PDF trong Java

Aspose.Cells for Java giúp bạn chuyển đổi tệp JSON sang PDF dễ dàng hơn, có thể thực hiện trong một vài bước. Các bước sau là bắt buộc để lưu tệp JSON dưới dạng PDF bằng Aspose.Cells for Java.

 • Tạo tệp Excel.
 • Tải dữ liệu từ tệp JSON vào trang tính Excel.
 • Đặt các tùy chọn chuyển đổi bổ sung cho JSON sang PDF.
 • Lưu dữ liệu JSON dưới dạng PDF.

Phần sau đây trình bày cách thực hiện các bước nêu trên để chuyển đổi JSON sang PDF trong mã Java.

Chuyển đổi JSON sang PDF

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp JSON sang PDF bằng Java.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Workbook.
 2. Chọn Worksheet mặc định từ WorksheetsCollection.
 3. Đọc dữ liệu JSON thành một đối tượng chuỗi.
 4. Tạo một phiên bản của JsonLayoutOptions và đặt các tùy chọn.
 5. Nhập dữ liệu từ JSON vào trang tính bằng phương thức JsonUtility.importData() với tham chiếu đến đối tượng Worksheet và dữ liệu JSON.
 6. Cuối cùng, chuyển đổi JSON sang PDF bằng cách lưu sổ làm việc dưới dạng PDF bằng phương pháp Workbook.save (string, SaveFormat.Auto).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp JSON sang PDF trong Java.

// tạo một đối tượng Workbook trống
Workbook workbook = new Workbook();

// truy cập trang tính trống mặc định
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// đọc tệp JSON
String fileName = "Data.json";
String content = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(fileName)));

// đặt JsonLayoutOptions để định dạng
JsonLayoutOptions layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.setArrayAsTable(true);

// nhập dữ liệu JSON vào trang tính mặc định bắt đầu từ ô A1
JsonUtility.importData(content, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions);

// chuyển đổi JSON đã nhập sang PDF
workbook.save("output.pdf", SaveFormat.AUTO);

Java JSON to PDF Converter - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang PDF bằng Java. Bạn có thể dễ dàng cài đặt API và sử dụng mẫu mã được cung cấp trong các ứng dụng Java của mình. Hơn nữa, để tìm hiểu thêm về Aspose.Cells for Java, bạn có thể khám phá tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi hoặc thắc mắc của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm