Chuyển đổi TXT sang XML bằng Python

Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng trong các tệp TXT. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi dữ liệu từ tệp TXT thành XML theo chương trình. Tệp XML được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu mà không phụ thuộc vào phần mềm hoặc công cụ phần cứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp TXT sang XML bằng Python.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

API chuyển đổi TXT sang XML của Python

Để thực hiện chuyển đổi TXT sang XML, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Cells for Python. Đây là một thư viện thao tác bảng tính mạnh mẽ cho phép bạn tạo các tệp bảng tính và thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu khác nhau theo lập trình.

Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-cells

Cách chuyển đổi TXT sang XML bằng Python

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp TXT sang định dạng XML bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  • Tải tệp TXT bằng lớp Workbook.
  • Chuyển đổi TXT sang XML bằng phương thức Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi TXT sang XML bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi TXT sang XML.
import  jpype
import  asposecells
jpype.startJVM()
import asposecells.api as ac

# Tải tệp TXT hiện có
workbook = ac.Workbook("C:\\Files\\sample.txt")

# Lưu tệp dưới dạng XML
workbook.save("C:\\Files\\Output.xml")

jpype.shutdownJVM()
Convert TXT file to XML using Python.

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi tệp TXT sang XML bằng Python. Chúng tôi có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for Python và tích hợp mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi TXT sang XML. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Python Excel API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm