Chuyển đổi XBRL sang HTML bằng C#

XBRL(eXtensible Business Reporting Language) là ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML được sử dụng để báo cáo kinh doanh được chuẩn hóa về hoạt động tài chính của công ty. Nó cung cấp một cách để liên lạc và trao đổi thông tin kinh doanh giữa các hệ thống kinh doanh. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần trích xuất và chia sẻ dữ liệu XBRL trong trang web HTML để xem trong trình duyệt web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi XBRL sang HTML bằng C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

C# API để chuyển đổi XBRL sang HTML

Để chuyển đổi XBRL thành tệp HTML, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình hai bước. Đầu tiên, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Finance cho .NET để chuyển đổi XBRL thành XLSX và sau đó chúng tôi sẽ chuyển XLSX sang HTML bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET API. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt chúng bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Finance
PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi XBRL sang HTML trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL (.xbrl) sang trang web HTML bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Đầu tiên, tải tệp XBRL bằng lớp XbrlDocument.
  • Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp SaveOptions và đặt SaveFormat là XLSX.
  • Sau đó, chuyển đổi XBRL thành XLSX và lưu nó trong một đối tượng FileStream bằng phương thức XbrlDocument.Save().
  • Sau đó, mở đối tượng XLSX FileStream bằng lớp Workbook.
  • Cuối cùng, gọi phương thức Workbook.Save() để lưu tài liệu ở định dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra và kiểu SaveFormat(HTML) làm đối số.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi XBRL sang HTML bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi XBRL sang các trang web HTML.
// Thư mục làm việc
string workingDir = @"D:\Files\Finance\";

// Tải tài liệu XBRL
XbrlDocument document = new XbrlDocument(workingDir + @"sample.xbrl");

// Đặt các tùy chọn lưu
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Lưu XBRL dưới dạng XLSX trong File Stream
FileStream fs = new FileStream("onvertXbrlToXlsx_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Lưu tài liệu ở định dạng HTML
workbook.Save(workingDir + "output.html", Aspose.Cells.SaveFormat.Html);
Chuyển đổi XBRL sang HTML trong C#.

Chuyển đổi XBRL sang HTML trong C#.

Xuất XBRL XML sang HTML bằng C#

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi dữ liệu XBRL từ tệp XML (.xml) sang trang web HTML bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần nhập tệp .xml thay vì tệp .xbrl ở bước đầu tiên.

Mẫu mã sau đây trình bày cách xuất dữ liệu từ tệp XML sang HTML bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi XBRL sang các trang web HTML.
// Thư mục làm việc
string workingDir = @"D:\Files\Finance\";

// Tải tài liệu XML
XbrlDocument document = new XbrlDocument(workingDir + @"sample.xml");

// Đặt các tùy chọn lưu
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Lưu XBRL dưới dạng XLSX trong File Stream
FileStream fs = new FileStream("onvertXbrlToXlsx_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Lưu tài liệu ở định dạng HTML
workbook.Save(workingDir + "output.html", Aspose.Cells.SaveFormat.Html);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi tệp XBRL sang trang web HTML. Chúng tôi cũng đã biết cách lưu dữ liệu XBRL từ tệp XML sang HTML theo chương trình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Finance cho .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm