Excel sang PDF C#

Các tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu dạng bảng. Mặt khác, định dạng PDF là một trong những định dạng tài liệu kỹ thuật số thống trị. Trong một số trường hợp nhất định, các tệp Excel sẽ được chuyển đổi thành định dạng PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi Excel XLS XLSX sang PDF trong C#.

API C# để chuyển đổi Excel sang PDF

Aspose.Cells for .NET API giúp việc chuyển đổi bảng tính Excel sang PDF trở nên dễ dàng. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF trong C#

Sử dụng Aspose.Cells for .NET, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp Excel thành PDF trong một vài bước. Đây là cách bạn có thể lưu tệp Excel dưới dạng sử dụng API.

 • Tải tệp Excel từ đĩa.
 • Lưu nó dưới dạng PDF vào vị trí mong muốn.

Và thế là xong. Bây giờ, chúng ta hãy xem cách thực hiện chuyển đổi Excel sang PDF thông qua mã C#.

Chuyển đổi Excel XLS hoặc XLSX sang PDF trong C#

Aspose.Cells for .NET cung cấp API dễ sử dụng mà bạn có thể chuyển đổi tệp Excel sang PDF bằng các bước đơn giản này.

 1. Khởi tạo lớp Workbook bằng tài liệu Excel mà bạn muốn chuyển đổi.
 2. Lưu tài liệu ở định dạng PDF bằng cách chỉ định định dạng lưu là PDF bằng cách sử dụng SaveFormat Bảng liệt kê

Đoạn mã sau minh họa cách chuyển đổi Excel XLS sang PDF trong C#.

// Instantiate the Workbook object with the Excel file
Workbook workbook = new Workbook("SampleExcel.xls");

// Save the document in PDF format
workbook.Save("outputPDF.pdf", SaveFormat.Pdf);

Chuyển đổi C# Excel sang PDF/A PDF tương thích

PDF/A là phiên bản PDF được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO cấm các tính năng không phù hợp để lưu trữ lâu dài. Lưu PDF như thế này đảm bảo rằng sẽ không có gì bị hỏng trong thời gian dài.

Đoạn mã sau minh họa cách chuyển đổi sổ làm việc Excel sang định dạng PDF tuân thủ PDF/A trong C#.

// Instantiate new workbook
Workbook workbook = new Workbook();

// Insert a value into the cell A1
workbook.Worksheets[0].Cells[0, 0].PutValue("Testing PDF/A");

// Define PdfSaveOptions
PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

// Set the compliance type
pdfSaveOptions.Compliance = PdfCompliance.PdfA1b;

// Save the file
workbook.Save(dataDir + "output.pdf", pdfSaveOptions);

C# Excel XLS XLSX sang PDF - Theo dõi chuyển đổi

Aspose.Cells for .NET cung cấp khả năng theo dõi tiến trình chuyển đổi bằng cách cung cấp giao diện IPageSavingCallback. Bạn có thể tạo một lớp tùy chỉnh triển khai giao diện này và gán phiên bản của nó cho thuộc tính PdfSaveOptions.PageSavingCallback.

Đoạn mã sau minh họa cách theo dõi tiến trình chuyển đổi Excel sang PDF bằng C#.

//load the workbook
Workbook workbook = new Workbook("PagesBook1.xlsx");

PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

//assign the custom class that implements IPageSavingCallback interface
pdfSaveOptions.PageSavingCallback = new TestPageSavingCallback();

workbook.Save("DocumentConversionProgress.pdf", pdfSaveOptions);

Sau đây là lớp tùy chỉnh triển khai giao diện IPageSavingCallback để theo dõi quá trình chuyển đổi.

public class TestPageSavingCallback : IPageSavingCallback
{
  public void PageStartSaving(PageStartSavingArgs args)
  {
    Console.WriteLine("Start saving page index {0} of pages {1}", args.PageIndex, args.PageCount);

    //pages before page index 2 are not rendered.
    if (args.PageIndex < 2)
    {
      args.IsToOutput = false;
    }
  }

  public void PageEndSaving(PageEndSavingArgs args)
  {
    Console.WriteLine("End saving page index {0} of pages {1}", args.PageIndex, args.PageCount);

    //pages after page index 8 are not rendered.
    if (args.PageIndex >= 8)
    {
      args.HasMorePages = false;
    }
  }
}

Trình chuyển đổi C# Excel sang PDF - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không bị giới hạn đánh giá bằng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel XLSX hoặc XLS sang PDF trong C#. Để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF, hãy xem tài liệu của chúng tôi, Chuyển đổi sổ làm việc Excel sang PDF. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm