Chuyển đổi XLSX sang JSON trong C#

JSON là định dạng phổ biến để trao đổi dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Các tệp JSON nhẹ giúp bạn có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn một cách dễ dàng. Mặt khác, các tệp Excel XLSX thường được sử dụng để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XLSX sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng .NET. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi XLSX sang JSON theo chương trình trong C#.

Các bước dễ dàng để chuyển đổi XLSX sang JSON trong C#

Để chuyển đổi các tệp XLSX sang định dạng JSON trong C#, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Thư viện ẩn các hoạt động chuyển đổi phức tạp và cho phép bạn chuyển đổi tệp XLSX sang định dạng JSON trong vòng một vài bước. Các bước đơn giản sau đây sẽ được yêu cầu để chuyển đổi tệp XLSX thành JSON.

  • Tải tệp XLSX từ đĩa.
  • Lưu nó ở định dạng JSON vào vị trí mong muốn.

Phần sau đây trình bày cách tải xuống hoặc cài đặt Aspose.Cells for .NET.

C# XLSX sang Thư viện xuất JSON - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for .NET là một thư viện tốc độ cao và mạnh mẽ để tạo và xử lý các tệp Excel một cách liền mạch. Ngoài ra, nó cung cấp một bộ chuyển đổi độ trung thực cao để chuyển đổi qua lại các tệp XLSX. Bạn có thể tải xuống DLL từ phần tải xuống hoặc cài đặt từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi XLSX sang JSON trong C#

Trong chuyển đổi XLSX sang JSON, Aspose.Cells for .NET chuyển đổi từng hàng của trang tính thành một đối tượng của JSON. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp XLSX sang JSON trong C#.

  • Tải tệp XLSX bằng lớp Workbook bằng cách chỉ định đường dẫn của nó.
  • Lưu tệp XLSX thành định dạng JSON bằng phương thức Workbook.Save.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện xuất XLSX sang JSON trong C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsx");

// Lưu dưới dạng JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

Thư viện C# cho Xuất XLSX sang JSON - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng tất cả các tính năng của Aspose.Cells for .NET mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XLSX sang định dạng JSON theo chương trình trong C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for .NET vào ứng dụng của mình và thực hiện xuất XLSX sang JSON trong C# trong vòng một vài bước. Hơn nữa, bạn có thể xem qua tài liệu của Aspose.Cells for .NET để khám phá các tính năng khác. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm