Tạo tệp Excel trên Linux

Ngày nay, bảng tính được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu dạng bảng. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau như áp dụng công thức, tạo biểu đồ và đồ thị, sắp xếp và lọc dữ liệu, v.v. Tự động hóa bảng tính đã tạo ra một cuộc cách mạng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Việc tạo động và thao tác trên bảng tính đã làm cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Để thực hiện thao tác bảng tính theo chương trình, bài viết này trình bày cách tạo tệp Excel XLSX hoặc XLS từ đầu trên Linux bằng Java.

API để tạo tệp Excel trên Linux - Tải xuống miễn phí

Để tạo và thao tác các tệp Excel, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Java. Nó là một API thao tác bảng tính mạnh mẽ để tạo, cập nhật hoặc chuyển đổi các tệp Excel. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng dựa trên Maven của mình bằng cách sử dụng các cấu hình sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.9</version>
</dependency>

Tạo tệp Excel trên Linux

Tệp MS Excel giữ dữ liệu trong trang tính bao gồm nhiều ô. Trong khi đó, các trang tính này được chứa trong một sổ làm việc. Sau đây là các bước để tạo tệp Excel XLSX từ đầu trên Linux.

 • Tạo một thể hiện của lớp Workbook.
 • Nhận tham chiếu của trang tính mong muốn bằng phương pháp Workbook.getWorksheets.get().
 • Chèn giá trị vào ô mong muốn của trang tính bằng cách sử dụng số nhận dạng của ô, chẳng hạn như A1, B3, v.v.
 • Lưu sổ làm việc bằng phương pháp Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo tệp Excel XLSX trên Linux bằng Java.

// Tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook();

// Thêm giá trị vào ô
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Hello World!");

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Sau đây là kết quả của mẫu mã trên.

Tạo tệp Excel trên Linux

Chỉnh sửa tệp Excel XLSX trên Linux

Bạn cũng có thể sửa đổi các tệp Excel hiện có một cách liền mạch. Đối với điều này, bạn có thể chỉ cần tải tệp, truy cập trang tính mong muốn và cập nhật nội dung của nó. Sau đây là các bước để chỉnh sửa tệp Excel XLSX.

 • Tải tệp Excel bằng lớp Workbook.
 • Nhận tham chiếu của các trang tính và ô bằng cách sử dụng các lớp Trang tínhÔ, tương ứng.
 • Cập nhật nội dung của các ô.
 • Lưu sổ làm việc đã cập nhật bằng phương pháp Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chỉnh sửa tệp Excel trên Linux.

// Tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xls"); 

// Nhận tham chiếu của ô "A1" từ các ô của trang tính
Cell cell = workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1");

// Đặt "Hello World!" giá trị vào ô "A1"
cell.setValue("updated cell value.");

// Viết tệp Excel
workbook.save("Excel.xls", FileFormatType.EXCEL_97_TO_2003);

Tạo biểu đồ trong tệp Excel trên Linux

Biểu đồ trong bảng tính được sử dụng để thể hiện một cách trực quan dữ liệu được lưu trữ trong bảng tính. Aspose.Cells for Java cung cấp nhiều loại biểu đồ mà bạn có thể tạo trong các tệp Excel. Sau đây là các bước để tạo biểu đồ trong tệp Excel XLSX trên nền tảng Linux.

 • Tạo tệp Excel mới hoặc tải tệp hiện có bằng lớp Workbook.
 • Thêm dữ liệu vào trang tính (tùy chọn).
 • Nhận bộ sưu tập biểu đồ của trang tính bằng phương pháp Worksheet.getCharts().
 • Thêm biểu đồ mới vào bộ sưu tập bằng phương thức Worksheet.getCharts(). Add().
 • Tham khảo Biểu đồ mới được tạo từ bộ sưu tập.
 • Chỉ định phạm vi ô để đặt NSeries cho biểu đồ.
 • Cuối cùng, lưu tệp Excel.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ trong tệp Excel XLSX.

// Tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// Lấy tham chiếu của trang tính đầu tiên
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet sheet = worksheets.get(0);

// Thêm một số giá trị mẫu vào ô
Cells cells = sheet.getCells();
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue(50);
cell = cells.get("A2");
cell.setValue(100);
cell = cells.get("A3");
cell.setValue(150);
cell = cells.get("B1");
cell.setValue(4);
cell = cells.get("B2");
cell.setValue(20);
cell = cells.get("B3");
cell.setValue(50);

// lấy biểu đồ trong trang tính
ChartCollection charts = sheet.getCharts();

// Thêm biểu đồ vào trang tính
int chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5);
Chart chart = charts.get(chartIndex);

// Thêm NSeries (nguồn dữ liệu biểu đồ) vào biểu đồ từ "A1"
// ô đến "B3"
SeriesCollection serieses = chart.getNSeries();
serieses.add("A1:B3", true);

// Viết tệp Excel 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy đầu ra của mẫu mã trên.

tạo biểu đồ trong excel linux

Tạo bảng tổng hợp trong tệp Excel trên Linux

Bảng tổng hợp trong trang tính Excel có nhiều mục đích khác nhau như thêm bộ lọc vào dữ liệu, tính toán tổng, tổng hợp dữ liệu, v.v. Có thể tạo bảng tổng hợp bằng cách sử dụng phạm vi ô trong trang tính. Bạn có thể tạo bảng tổng hợp trong tệp Excel theo các bước bên dưới.

 • Tạo tệp Excel mới hoặc tải tệp hiện có bằng lớp Workbook.
 • Chèn dữ liệu vào trang tính (tùy chọn).
 • Truy cập bộ sưu tập bảng tổng hợp bằng phương pháp Worksheet.getPivotTables().
 • Thêm một bảng tổng hợp mới trong trang tính bằng cách sử dụng phương thức Worksheet.getPivotTables(). Add().
 • Cung cấp dữ liệu cho bảng tổng hợp.
 • Lưu sổ làm việc bằng phương pháp Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo bảng tổng hợp trong Excel.

// Tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// Nhận trang tính đầu tiên.
Worksheet sheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Lấy bộ sưu tập ô của Trang tính
Cells cells = sheet.getCells();

// Đặt giá trị cho các ô
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue("Sport");
cell = cells.get("B1");
cell.setValue("Quarter");
cell = cells.get("C1");
cell.setValue("Sales");

cell = cells.get("A2");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A3");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A4");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A5");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A6");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A7");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A8");
cell.setValue("Golf");

cell = cells.get("B2");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B3");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B4");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B5");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B6");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B7");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B8");
cell.setValue("Qtr3");

cell = cells.get("C2");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C3");
cell.setValue(2000);
cell = cells.get("C4");
cell.setValue(600);
cell = cells.get("C5");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C6");
cell.setValue(4070);
cell = cells.get("C7");
cell.setValue(5000);
cell = cells.get("C8");
cell.setValue(6430);


PivotTableCollection pivotTables = sheet.getPivotTables();

// Thêm PivotTable vào trang tính
int index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2");

// Truy cập phiên bản của PivotTable mới được thêm vào
PivotTable pivotTable = pivotTables.get(index);

// Đang hiển thị tổng số lớn cho các hàng.
pivotTable.setRowGrand(false);

// Kéo trường đầu tiên vào vùng hàng.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0);

// Kéo trường thứ hai vào vùng cột.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1);

// Kéo trường thứ ba vào vùng dữ liệu.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2);

// Viết tệp Excel 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");

Sau đây là ảnh chụp màn hình của bảng tổng hợp được tạo bởi mẫu mã trên.

tạo bảng tổng hợp trong excel trên linux

Thêm công thức cho ô trong tệp Excel

Aspose.Cells for Java cũng hỗ trợ làm việc với các công thức trong trang tính Excel. Các phần sau đây mô tả cách làm việc với các hàm tích hợp và bổ trợ.

Áp dụng các hàm dựng sẵn trong Excel

Đối với các hàm tích hợp, bạn có thể chỉ cần lấy tham chiếu của ô mong muốn trong trang tính và thêm công thức bằng phương pháp Cell.setFormula (String). Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt công thức dựng sẵn trong Excel.

// Tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook();

// Thêm giá trị vào ô
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get(0).setFormula("=H7*(1+IF(P7 =$L$3,$M$3, (IF(P7=$L$4,$M$4,0))))");

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Thêm các hàm bổ trợ trong Excel

Aspose.Cells for Java cũng hỗ trợ chức năng do người dùng xác định cho trang tính Excel. Đối với điều này, bạn sẽ phải đăng ký hàm bổ trợ bằng tệp xlam(bổ trợ hỗ trợ macro Excel). Để đăng ký các hàm bổ trợ, API cung cấp các phương thức registerAddInFunction (int, String)registerAddInFunction (String, String, boolean). Mẫu mã sau đây cho thấy cách đăng ký và sử dụng một hàm bổ trợ trong Excel.

// tạo một sổ làm việc mới
Workbook workbook = new Workbook();

// Đăng ký bổ trợ hỗ trợ macro cùng với tên hàm
int id = workbook.getWorksheets().registerAddInFunction("TESTUDF.xlam", "TEST_UDF", false);

// Đăng ký thêm các chức năng trong file (nếu có)
workbook.getWorksheets().registerAddInFunction(id, "TEST_UDF1"); //in this way you can add more functions that are in the same file

// Truy cập trang tính đầu tiên
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Truy cập ô đầu tiên
Cell cell = worksheet.getCells().get("A1");

// Đặt tên công thức có trong phần bổ trợ
cell.setFormula("=TEST_UDF()"); 

// Lưu dưới dạng tệp Excel XLSX
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo tệp MS Excel từ đầu trên Linux. Ngoài ra, bạn đã thấy cách cập nhật tệp Excel, tạo biểu đồ, tạo bảng tổng hợp và thêm công thức trong trang tính. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Cells for Java bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể hỏi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm