Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel bằng Python

Trực quan hóa dữ liệu là một công cụ thiết yếu, vì nó giúp dễ dàng hiểu các tập dữ liệu phức tạp và đưa ra quyết định thông minh. Biểu đồ tornado rất hữu ích cho phân tích độ nhạy vì chúng cung cấp đầu ra đồ họa cho phép đánh giá sự thay đổi của các biến đầu vào đối với một đầu ra cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo biểu đồ tornado trong Excel bằng Python.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

Biểu Đồ Tornado Là Gì?

Biểu đồ tornado là một dạng biểu đồ thanh đặc biệt hữu ích trong việc so sánh mức độ thay đổi của một đầu ra từ nhiều đầu vào khác nhau. Khi đưa ra lựa chọn hoặc đánh giá rủi ro, nó giúp dễ dàng xác định biến nào có tác động lớn nhất đến kết quả. Thứ tự giảm dần của các thanh tạo ra một hình dạng giống như lốc xoáy, do đó có tên gọi như vậy.

API Tornado Charts trong Excel của Python

Để tạo biểu đồ tornado trong Excel, chúng ta sẽ tận dụng các tính năng biểu đồ của Aspose.Cells cho Python API. Đây là một công cụ hiệu quả cho phép các lập trình viên tạo, thao tác, chuyển đổi và thực hiện các thao tác khác trên các tệp Excel trong ứng dụng của họ.

Trước khi đi vào tạo biểu đồ tornado, hãy thiết lập môi trường và cài đặt Aspose.Cells cho Python.

Để cài đặt Aspose.Cells cho Python, vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong terminal của bạn:

pip install aspose-cells-python

Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel bằng Python

Sau khi thiết lập môi trường, chúng ta có thể dễ dàng tạo biểu đồ tornado trong một bảng tính Excel bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Tải tệp Excel có dữ liệu sử dụng lớp Workbook.
  2. Lấy bảng tính mong muốn vào đối tượng lớp Worksheet.
  3. Thêm biểu đồ thanh xếp chồng sử dụng phương thức Charts.add().
  4. Truy cập biểu đồ bằng chỉ mục của nó trong đối tượng lớp Chart.
  5. Đặt nguồn dữ liệu cho biểu đồ sử dụng phương thức set_chart_data_range().
  6. Đặt các thuộc tính cần thiết cho biểu đồ.
  7. Cuối cùng, lưu tài liệu sử dụng phương thức save().

Đoạn mã sau đây cho thấy cách tạo biểu đồ tornado trong Excel bằng Python.

Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel bằng Python

Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel bằng Python

Chèn Dữ Liệu và Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel

Cho đến nay, chúng ta đã học cách tạo biểu đồ tornado sử dụng bảng tính có dữ liệu sẵn. Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách chèn dữ liệu vào bảng tính Excel sử dụng phương thức put_value() của lớp Cells. Quá trình còn lại để tạo biểu đồ tornado sẽ vẫn giữ nguyên.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chèn dữ liệu và sau đó tạo biểu đồ tornado trong Excel bằng Python.

Chèn Dữ Liệu và Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel

Chèn Dữ Liệu và Tạo Biểu Đồ Tornado trong Excel

Nhận Giấy Phép Miễn Phí

Mở khóa toàn bộ tiềm năng của việc tạo biểu đồ tornado trong Excel với giấy phép tạm thời miễn phí! Chỉ cần truy cập trang của chúng tôi để được hướng dẫn nhanh chóng và dễ dàng về cách nhận giấy phép miễn phí và tận hưởng quyền truy cập không giới hạn.

Biểu Đồ Tornado trong Excel với Python – Tài Nguyên Miễn Phí

Bên cạnh việc tạo biểu đồ tornado trong Excel bằng Python, khám phá các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu khác và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu của bạn bằng Python và Aspose.Cells. Để biết thêm thông tin và các tính năng nâng cao, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo biểu đồ tornado trong Excel bằng Python. Aspose.Cells cho Python là một thư viện mạnh mẽ cho phép thao tác lập trình các tệp Excel, cho phép tự động hóa các nhiệm vụ trực quan hóa dữ liệu. Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể tạo các biểu đồ tornado tùy chỉnh để hiệu quả hóa việc trực quan hóa tác động của các yếu tố khác nhau lên các kết quả cụ thể.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem Thêm