chuyển csv sang excel xls xlsx C#

Thông tin đôi khi được trao đổi dưới dạng cặp khóa-giá trị hoặc giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) trong các trường hợp khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần thao tác hoặc chuyển đổi dữ liệu CSV đó sang định dạng Excel (XLS hoặc XLSX) để xử lý thêm. Vì vậy, hãy để chúng tôi hướng dẫn quy trình chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLS XLSX trong C#.

Trình chuyển đổi C# CSV sang Excel – Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for .NET là một API tuyệt vời để chuyển đổi lẫn nhau các tệp CSV và Excel (XLS/XLSX). Chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi tệp CSV sang định dạng XLS/XLSX. Bạn có thể tải xuống từ Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt nó từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Các bước để chuyển đổi CSV sang XLSX trong C#

Aspose.Cells for .NET cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi tệp CSV sang định dạng Excel XLS hoặc XLSX. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để chuyển đổi CSV sang Excel.

  • Tải tệp CSV từ đĩa.
  • Tạo một tệp Excel mới.
  • Xuất dữ liệu từ tệp CSV sang trang tính Excel.
  • Lưu tệp Excel vào vị trí mong muốn.

Bây giờ chúng ta hãy xem cách chuyển đổi tệp CSV thành XLS trong C#.

Xuất CSV sang XLS trong C#

Sau đây là các bước để lưu tệp CSV dưới dạng XLS trong C#.

  1. Tạo một phiên bản của lớp LoadOptions và đặt định dạng tải là CSV.
  2. Tạo một đối tượng Workbook và tải tệp CSV.
  3. Lưu tệp Excel bằng phương thức Workbook.Save() vào vị trí mong muốn.

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLSX trong C#.

// Tạo LoadOptions cho tệp CSV
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.CSV);

// Tạo một đối tượng Workbook và khởi tạo với đường dẫn của tệp CSV và đối tượng LoadOptions
Workbook workbook = new Workbook("Sample.csv", loadOptions);

// Lưu tệp CSV dưới dạng XLSX
workbook.Save("CSVtoExcel.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Bộ chuyển đổi CSV sang XLS C# - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí và chuyển đổi tệp CSV sang định dạng Excel mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLS hoặc XLSX trong C#. Các bước và mẫu mã đã trình bày cách xuất dữ liệu từ tệp CSV sang XLSX trong C#. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể khám phá các chuyển đổi định dạng tệp khác nhau bằng cách truy cập tài liệuTài liệu tham khảo API. Hơn nữa, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm