CSV sang Excel hoặc Excel sang CSV

Tệp CSV được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất dữ liệu từ tệp CSV sang bảng tính Excel hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách xuất dữ liệu từ CSV sang Excel và Excel sang CSV trên Linux.

Công cụ chuyển đổi CSV sang Excel hoặc Excel sang CSV dành cho Linux

Để xuất dữ liệu từ CSV sang Excel hoặc Excel sang CSV, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Nó là một API mạnh mẽ để tạo và thao tác các tệp Excel từ bên trong các ứng dụng .NET. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó qua NuGet.

Nếu bạn chưa quen với việc phát triển .NET trên Linux, hãy đọc cách tạo ứng dụng bảng điều khiển trên Linux bằng Visual Studio Code. Để cài đặt Aspose.Cells for .NET trong ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng phần mở rộng NuGet Package Manager cho Visual Studio Code.

Chuyển đổi CSV sang Excel XLSX / XLS trên Linux

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLSX / XLS trên Linux.

  1. Tạo một thể hiện của lớp LoadOptions và chỉ định định dạng đầu vào.
  2. Tạo một thể hiện của lớp Workbook và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tệp CSV và đối tượng LoadOptions.
  3. Chuyển đổi CSV sang Excel bằng phương pháp Workbook.Save (string, SaveFormat.Xlsx).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLSX.

// Tạo đối tượng LoadOptions
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.CSV);

// Tạo đối tượng Workbook với đường dẫn của tệp CSV và đối tượng loadOptions
Workbook workbook = new Workbook("Sample.csv", loadOptions);

// Lưu CSV dưới dạng tệp Excel
workbook.Save("CSVtoExcel.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Chuyển đổi Excel sang CSV trên Linux

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Excel XLSX / XLS sang định dạng CSV.

  1. Tạo một thể hiện của lớp Workbook và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tệp Excel.
  2. Chuyển đổi Excel sang CSV bằng phương pháp Workbook.Save (string, SaveFormat.Csv).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang CSV.

// Tải tệp Excel đầu vào
Workbook workbook = new Workbook("CSVtoExcel.xlsx");

// Lưu tệp Excel dưới dạng tệp CSV
workbook.Save("ExcelToCSV.csv", SaveFormat.CSV);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLSX / XLS trên Linux. Hơn nữa, bạn đã thấy cách xuất dữ liệu từ bảng tính Excel sang tệp CSV. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể hỏi chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm