Mã hóa Giải mã tệp Excel

MS Excel cung cấp cơ chế mã hóa để bảo vệ dữ liệu trong bảng tính khỏi người dùng trái phép. Cùng với việc áp dụng mã hóa, bạn có thể chỉ định mật khẩu cần thiết để mở tệp Excel. Bài viết này trình bày cách thực hiện mã hóa tệp Excel từ bên trong các ứng dụng .NET. Đặc biệt, bạn sẽ học cách mã hóa và giải mã các tệp Excel bằng C#.

API C# để mã hóa hoặc giải mã tệp Excel

Để thực hiện các thao tác mã hóa và giải mã trên các tệp Excel, bài viết này sử dụng API Aspose.Cells for .NET. API cung cấp các cách đơn giản để mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu các tệp Excel với kiểu mã hóa mong muốn. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng .NET của mình bằng NuGet.

Install-Package Aspose.Cells

Mã hóa tệp Excel bằng C#

Aspose.Cells for .NET hỗ trợ các kiểu mã hóa SHA và AES để mã hóa các tệp Excel theo cách giống như MS Excel. Đối với tệp Excel 2003, bạn có thể chọn giữa các kiểu mã hóa sau:

  • XOR
  • Tương thích (tương thích Office 97/2000)
  • Nhà cung cấp mật mã nâng cao V1
  • Nhà cung cấp mật mã mạnh

Sau đây là các bước để mã hóa tệp Excel bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách mã hóa tệp Excel bằng C#.

// Mở một tệp excel
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// Chỉ định loại mã hóa XOR
workbook.SetEncryptionOptions(EncryptionType.XOR, 40);

// Chỉ định loại mã hóa mạnh (RC4, Microsoft Strong Cryptographic Provider)
workbook.SetEncryptionOptions(EncryptionType.StrongCryptographicProvider, 128);

// Mật khẩu bảo vệ tệp
workbook.Settings.Password = "1234";

// Lưu tệp excel
workbook.Save("encryptedBook.xls");

Giải mã tệp Excel bằng C#

Sau đây là các bước để giải mã tệp Excel bằng Aspose.Cells for .NET API.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách giải mã tệp Excel bằng C#.

// Mở một tệp excel
Workbook workbook = new Workbook("encryptedBook.xlsx", new LoadOptions { Password="1234" });

// Đặt mật khẩu thành null
workbook.Settings.Password = null;

// Lưu tệp excel.
workbook.Save("decryptedBook.xlsx");

Xác minh mật khẩu của tệp Excel được mã hóa bằng C#

Aspose.Cells for .NET cũng cho phép bạn xác minh mật khẩu của các tệp Excel được mã hóa. Đối với điều này, bạn có thể làm theo các bước dưới đây.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xác minh mật khẩu của tệp Excel được mã hóa bằng C#.

// Tạo đối tượng Luồng
FileStream fstream = new FileStream("EncryptedBook1.xlsx", FileMode.Open);

// Xác nhận mật khẩu
bool isPasswordValid = FileFormatUtil.VerifyPassword(fstream, "1234");

// In kết quả
Console.WriteLine("Password is Valid: " + isPasswordValid);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách mã hóa và giải mã các tệp Excel bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET. Hơn nữa, bạn đã thấy cách xác minh mật khẩu của các tệp Excel được mã hóa. Bạn có thể khám phá thêm về API tự động hóa C# Excel bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm