Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần xuất hoặc lưu tệp Excel XLSX / XLS vào luồng bộ nhớ. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách xuất tệp Excel sang các đối tượng FileStream bằng cách sử dụng C# một cách động. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tải tệp Excel từ luồng.

API C# để xuất tệp Excel sang luồng

Để xuất tệp Excel sang luồng, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo và thao tác các tệp Excel. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó qua NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Xuất Tệp Excel sang Truyền trực tuyến trong C#

Sau đây là các bước để xuất tệp Excel sang luồng bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xuất tệp Excel XLSX sang đối tượng FileStream.

// Tải sổ làm việc nguồn của bạn
Workbook workbook = new Workbook("excel.xlsx");

// Tạo một dòng tệp cho tệp Excel
FileStream stream = new FileStream("output.xlsx", FileMode.CreateNew);

// Xuất tệp Excel sang luồng
workbook.Save(stream, new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Xlsx));

// Thực hiện các hoạt động trên luồng

// Đóng luồng
stream.Close();

Tải tệp Excel từ Luồng

Aspose.Cells for .NET cũng cho phép bạn tải các tệp Excel từ luồng. Sau đây là các bước để đạt được điều này.

  • Tạo một đối tượng FileStream mới và tải tệp Excel vào đó.
  • Tạo một đối tượng Workbook mới và khởi tạo nó bằng đối tượng FileStream.
  • Thực hiện các thao tác mong muốn trên tệp Excel bằng đối tượng Workbook.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tải tệp Excel từ FileStream.

// Tạo đối tượng Luồng
FileStream fstream = new FileStream("Book2.xls", FileMode.Open);

// Tạo một đối tượng Workbook và mở tệp Excel từ luồng
Workbook workbook = new Workbook(fstream);

// Thao tác với tệp Excel
Console.WriteLine("Workbook opened using stream successfully!");

// Đóng luồng
fstream.Close();

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí và sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách xuất tệp Excel sang luồng bằng C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tải động các tệp Excel từ luồng. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm