Chuyển đổi JSON sang Excel Linux

MS Excel là một phần mềm thao tác bảng tính phong phú cho phép bạn sắp xếp dữ liệu dưới dạng trang tính và sổ làm việc. Bên cạnh đó, nó cung cấp các tính năng như sắp xếp dữ liệu, vẽ biểu đồ, tính toán toán học, v.v. Mặt khác, JSON là một định dạng phổ biến để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu JSON cần được chuyển đổi sang trang tính Excel. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ tệp JSON sang trang tính Excel trên Linux.

.NET JSON to Excel Converter API cho Linux

Để nhập dữ liệu từ tệp JSON vào trang tính Excel, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp Excel. Để sử dụng API này trên Linux, bạn cần thiết lập môi trường .NET, có thể thực hiện trong vài bước. Sau đây là các điều kiện tiên quyết mà bạn cần để thiết lập môi trường.

Khi bạn đã thiết lập môi trường và tạo ứng dụng, bạn có thể tiến hành cài đặt Aspose.Cells for .NET qua NuGet bằng cách sử dụng phần mở rộng NuGet Package Manager cho Visual Studio Code.

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng bảng điều khiển trên Linux bằng Visual Studio Code.

Nhập dữ liệu từ JSON sang Excel trên Linux

Sau đây là các bước để nhập dữ liệu từ JSON sang Excel XLSX:

Mẫu mã sau đây cho thấy cách nhập dữ liệu từ JSON sang Excel trên Linux.

// Tạo một đối tượng Workbook
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// Đọc tệp JSON
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");      

// Đặt JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions(); 
options.ArrayAsTable = true;

// Nhập dữ liệu JSON
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Lưu tệp Excel
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

Nhập dữ liệu JSON

[
  {
    Name: "John Smith",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "A Company"
        },
        Price: 1200000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "B Ltd."
        },
        Price: 750000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "C & D"
        },
        Price: 350000
      }
    ]
  },
  {
    Name: "Tony Anderson",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "E Corp."
        },
        Price: 650000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "F & Partners"
        },
        Price: 550000
      }
    ]
  },
  {
    Name: "Jimmy Adams",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "MIT"
        },
        Price: 800000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "SnB"
        },
        Price: 520000
      }
    ]
  },
]

Xuất bảng tính Excel

JSON sang Excel Linux

Nhập JSON vào Excel với Kiểu định dạng

Trong khi nhập dữ liệu từ tệp JSON, bạn có thể áp dụng kiểu cho tệp Excel đầu ra. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách áp dụng kiểu trong khi nhập dữ liệu từ JSON sang Excel trên Linux.

// Tạo một đối tượng Workbook
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// Đọc tệp JSON
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// Đặt kiểu
CellsFactory factory = new CellsFactory();
Style style = factory.CreateStyle();
style.HorizontalAlignment = TextAlignmentType.Center;
style.Font.Color = System.Drawing.Color.BlueViolet;
style.Font.IsBold = true;

// Đặt JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.TitleStyle = style;
options.ArrayAsTable = true;

// Nhập dữ liệu JSON
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Lưu tệp Excel
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

Xuất bảng tính Excel

JSON sang Excel Linux

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời và sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách nhập dữ liệu JSON vào trang tính Excel trên Linux. Ngoài ra, bạn đã thấy cách áp dụng các kiểu trong JSON để chuyển đổi Excel. Hơn nữa, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm