Chèn loại bỏ hàng hoặc cột trong Excel bằng Python

Trong khi làm việc với thao tác trên bảng tính, bạn thường có thể cần phải chèn hoặc xóa các hàng và cột trong trang tính của mình. Theo đó, bài viết này trình bày cách thao tác các hàng và cột trong trang tính theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách chèn hoặc xóa hàng và cột trong trang tính Excel bằng Python.

Thư viện Python để chèn hoặc xóa hàng và cột trong Excel

Để chèn hoặc xóa các hàng và cột trong trang tính XLSX / XLS, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Cells for Python qua Java. Nó là một API thao tác bảng tính mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng để tự động hóa Excel. Bạn có thể cài đặt API bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-cells

Cách chèn hàng trong Excel bằng Python

Sau đây là các bước để chèn hàng trong trang tính Excel bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chèn hàng trong trang tính Excel bằng Python.

# Khởi tạo một đối tượng Workbook bằng đường dẫn tệp excel
workbook = self.Workbook("Book1.xls")

# Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# Chèn một hàng vào trang tính ở vị trí thứ 3
worksheet.getCells().insertRows(2,1)

# Lưu tệp Excel đã sửa đổi ở định dạng mặc định (đó là Excel 2003)
workbook.save("Insert Row.xls")

Cách chèn cột trong Excel bằng Python

Sau đây là các bước để chèn cột trong trang tính Excel bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chèn cột trong trang tính Excel bằng Python.

# Khởi tạo một đối tượng Workbook bằng đường dẫn tệp excel
workbook = self.Workbook('Book1.xls')

# Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# Chèn một cột vào trang tính ở vị trí thứ 2
worksheet.getCells().insertColumns(1,1)

# Lưu tệp Excel đã sửa đổi ở định dạng mặc định (đó là Excel 2003)
workbook.save("Insert Column.xls")

Xóa hàng trong Excel XLSX bằng Python

Sau đây là các bước để xóa hàng khỏi trang tính Excel bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa các hàng khỏi trang tính Excel bằng Python.

# Khởi tạo một đối tượng Workbook bằng đường dẫn tệp excel
workbook = self.Workbook("Book1.xls")

# Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# Xóa 10 hàng khỏi trang tính bắt đầu từ hàng thứ 3
worksheet.getCells().deleteRows(2,10,True)

# Lưu tệp Excel đã sửa đổi ở định dạng mặc định (đó là Excel 2003)
workbook.save("Insert Row.xls")

Xóa cột trong Excel XLSX bằng Python

Sau đây là các bước để xóa cột khỏi trang tính Excel bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa các cột khỏi trang tính Excel bằng Python.

# Khởi tạo một đối tượng Workbook bằng đường dẫn tệp excel
workbook = self.Workbook('Book1.xls')

# Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# Xóa một cột khỏi trang tính ở vị trí thứ 2
worksheet.getCells().deleteColumns(1,1,True)

# Lưu tệp Excel đã sửa đổi ở định dạng mặc định (đó là Excel 2003)
workbook.save("Insert Column.xls")

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách làm việc với hàng và cột trong Excel. Đặc biệt, bạn đã thấy cách chèn hoặc xóa hàng và cột trong trang tính Excel bằng Python. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về API Python Excel bằng cách sử dụng tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ các thắc mắc của mình với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm