Chèn và xóa hàng và cột trong Excel bằng C ++

MS Excel cung cấp cho bạn nhiều tính năng để làm việc với các tệp Excel. Một trong những thao tác cơ bản mà bạn có thể làm là chèn hoặc xóa hàng và cột. Bạn có thể rơi vào tình huống cần chèn hoặc xóa các hàng và cột trong khi thao tác các tệp Excel theo chương trình. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn và xóa hàng và cột trong trang tính Excel bằng C ++.

API C ++ để chèn và xóa hàng và cột trong Excel

Aspose.Cells for C ++ là một thư viện C ++ gốc cho phép bạn tạo, đọc và cập nhật các tệp Excel mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Excel. API cũng hỗ trợ chèn và xóa các hàng và cột trong trang tính Excel. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Chèn hàng trong trang tính Excel bằng C ++

Sau đây là hình ảnh của file mẫu mà chúng ta sẽ thao tác trong bài viết này.

Tệp mẫu được sử dụng trong các ví dụ

Tệp mẫu được sử dụng trong các ví dụ

Sau đây là các bước để chèn hàng trong trang tính Excel.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chèn hàng trong trang tính Excel bằng C ++.

// Đường dẫn thư mục nguồn.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Đường dẫn thư mục đầu ra.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Tải tệp Excel đầu vào
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Chèn 2 hàng vào trang tính ở vị trí thứ 3
worksheet->GetICells()->InsertRows(2, 2);

// Đường dẫn xuất tệp Excel
StringPtr outputInsertRows = outDir->StringAppend(new String("outputInsertRows.xlsx"));

// Lưu tệp Excel.
workbook->Save(outputInsertRows);
Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Chèn cột trong trang tính Excel bằng C ++

Sau đây là các bước để chèn cột trong trang tính Excel.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chèn cột trong trang tính Excel bằng C ++.

// Đường dẫn thư mục nguồn.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Đường dẫn thư mục đầu ra.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Tải tệp Excel đầu vào
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Chèn 2 cột vào trang tính ở vị trí thứ 2
worksheet->GetICells()->InsertColumns(1, 2);

// Đường dẫn xuất tệp Excel
StringPtr outputInsertColumns = outDir->StringAppend(new String("outputInsertColumns.xlsx"));

// Lưu tệp Excel.
workbook->Save(outputInsertColumns);
Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Xóa hàng khỏi trang tính Excel bằng C ++

Sau đây là các bước để xóa hàng khỏi trang tính Excel.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách xóa các hàng khỏi trang tính Excel bằng C ++.

// Đường dẫn thư mục nguồn.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Đường dẫn thư mục đầu ra.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Tải tệp Excel đầu vào
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Xóa 2 hàng bắt đầu từ hàng thứ 3
worksheet->GetICells()->DeleteRows(2, 2, true);

// Đường dẫn xuất tệp Excel
StringPtr outputDeleteRows = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteRows.xlsx"));

// Lưu tệp Excel.
workbook->Save(outputDeleteRows);
Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Xóa các cột khỏi Trang tính Excel bằng C ++

Sau đây là các bước để xóa cột khỏi trang tính Excel.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách xóa cột khỏi trang tính Excel bằng C ++.

// Đường dẫn thư mục nguồn.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Đường dẫn thư mục đầu ra.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Tải tệp Excel đầu vào
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Truy cập trang tính đầu tiên trong tệp Excel
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Xóa 2 cột khỏi trang tính bắt đầu từ vị trí thứ 2
worksheet->GetICells()->DeleteColumns(1, 2, true);

// Đường dẫn xuất tệp Excel
StringPtr outputDeleteColumns = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteColumns.xlsx"));

// Lưu tệp Excel.
workbook->Save(outputDeleteColumns);
Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chèn và xóa hàng và cột trong trang tính Excel bằng C ++. Aspose.Cells cho C ++ là một API rộng lớn cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để tự động hóa các tác vụ liên quan đến Excel của bạn. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm