bảo vệ Excel VBA C#

Macro VBA trong bảng tính Excel được sử dụng để tự động hóa các hoạt động khác nhau theo chương trình. Ví dụ: bạn có thể lập trình một nhiệm vụ được thực hiện lặp đi lặp lại, tạo đồ thị bằng cách sử dụng mã, v.v. Tuy nhiên, việc bảo vệ macro VBA khỏi người dùng trái phép là một khía cạnh quan trọng. Để xử lý vấn đề này, bài viết này trình bày cách bảo vệ macro VBA trong bảng tính Excel theo cách lập trình bằng C#.

API C# để bảo vệ Macro VBA trong Excel

Để bảo vệ macro VBA trong Excel, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Cells for .NET. Đây là một API thao tác bảng tính mạnh mẽ cho phép bạn triển khai tự động hóa Excel từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, API cho phép bạn làm việc với macro VBA trong tệp Excel một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Bảo vệ Macro VBA trong Excel bằng C#

Macro VBA trong bảng tính Excel được đóng gói bởi các dự án VBA trong đó mỗi dự án VBA có thể chứa một hoặc nhiều macro VBA (hoặc mô-đun). Do đó, để bảo vệ các macro VBA, bạn chỉ cần áp dụng bảo vệ trên dự án VBA.

Sau đây là các bước về cách bảo vệ một dự án VBA trong Excel.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách bảo vệ dự án Excel VBA bằng C#.

// Tải tệp Excel nguồn của bạn
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsm");

// Truy cập dự án VBA của sổ làm việc
Aspose.Cells.Vba.VbaProject vbaProject = wb.VbaProject;

// Khóa dự án VBA để xem bằng mật khẩu
vbaProject.Protect(true, "11");

// Lưu tệp Excel đầu ra
wb.Save("ProtectedVBA.xlsm");

MS Excel hiển thị thông báo sau khi bạn cố gắng xem dự án VBA được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bảo vệ VBA trong Excel

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách bảo vệ macro VBA trong tệp Excel bằng C#. Hướng dẫn từng bước cùng với các tham chiếu API và mẫu mã đã chỉ ra cách áp dụng mật khẩu cho một dự án VBA. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn xem Aspose Ứng dụng web xóa macro MIỄN PHÍ.