Chuyển đổi PDF sang OneNote bằng C#

PDF cho phép chia sẻ và in tài liệu mà không làm mất định dạng, đây là định dạng phổ biến nhất. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần nhập nội dung của tài liệu PDF vào tài liệu OneNote. OneNote cho phép thu thập, sắp xếp và cộng tác thông tin dạng tự do cũng như cộng tác với nhiều người dùng dưới dạng ghi chú, bản vẽ, đoạn cắt màn hình và bình luận bằng âm thanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi một tệp PDF sang OneNote trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. C# API để chuyển đổi PDF sang OneNote
 2. Chuyển đổi PDF sang OneNote
 3. Chuyển đổi nhiều tệp PDF sang OneNote
 4. Chèn PDF vào OneNote trên một trang
 5. Chuyển đổi PDF sang OneNote và Hợp nhất các trang

C# API để chuyển đổi PDF sang OneNote

Để chuyển đổi tài liệu PDF sang OneNote, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for .NET. Nó cho phép tạo, đọc và chuyển đổi tài liệu OneNote theo chương trình mà không cần sử dụng Microsoft OneNote. Nó cũng cho phép nhập nội dung từ tài liệu PDF vào tài liệu OneNote.

Lớp Tài liệu của API đại diện cho một tài liệu OneNote. Phương thức Import() của lớp này nhập một tập hợp các trang từ tài liệu PDF được cung cấp. Phương thức Save() lưu tài liệu OneNote vào một tệp. Chúng ta có thể hợp nhất một tập hợp các trang vào tài liệu bằng phương pháp Merge(). Lớp PdfImporter của API cho phép chúng tôi nhập nội dung từ các tài liệu ở định dạng PDF. Bạn cũng có thể đọc thêm về các lớp và phương thức trong tài liệu tham khảo API.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Note

Chuyển đổi PDF sang OneNote bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tài liệu PDF nào thành tài liệu OneNote bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Gọi phương thức Import() với đường dẫn tệp PDF.
 3. Cuối cùng, lưu dưới dạng OneNote bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một tệp PDF sang tài liệu OneNote bằng C#.

// Ví dụ về mã này trình bày cách chuyển đổi một tệp PDF sang tài liệu OneNote.
// Khởi tạo tài liệu
var document = new Document();

// Nhập tài liệu PDF
document.Import(@"C:\Files\sample.pdf");

// Lưu dưới dạng OneNote
document.Save(@"C:\Files\sample_from_PDF.one");
Chuyển đổi PDF sang OneNote bằng C#

Chuyển đổi PDF sang OneNote bằng C#.

Chuyển đổi nhiều tệp PDF sang OneNote bằng C#

Chúng tôi cũng có thể nhập hoặc chuyển đổi nhiều tệp PDF thành một tài liệu OneNote duy nhất bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Gọi phương thức Import() với đường dẫn tệp PDF.
 3. Lặp lại bước trên để nhập thêm tệp PDF.
 4. Cuối cùng, lưu dưới dạng OneNote bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi Nhiều tệp PDF thành tài liệu OneNote bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Nhiều tệp PDF thành tài liệu OneNote.
// Khởi tạo tài liệu
var document = new Document();

// Nhập nhiều tài liệu PDF
document.Import(@"C:\Files\SampleText.pdf")
    .Import(@"C:\Files\SampleImage.pdf")
    .Import(@"C:\Files\SampleTable.pdf");

// Lưu dưới dạng OneNote
document.Save(@"C:\Files\Import_multiple_PDFs.one");

Chèn PDF vào OneNote trên một trang bằng C#

Chúng tôi có thể nhập tài liệu PDF vào OneNote dưới dạng một trang bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, tạo một phiên bản của lớp PdfImportOptions.
 3. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp MergeOptions.
 4. Tiếp theo, đặt thuộc tính ImportAsSinglePage là true và thuộc tính PageSpacing.
 5. Sau đó, gọi phương thức Import() với đường dẫn tệp PDF.
 6. Sau đó. lặp lại bước trên để nhập thêm tệp PDF.
 7. Cuối cùng, lưu dưới dạng OneNote bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chèn mọi tài liệu PDF vào một trang OneNote duy nhất bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách nhập mọi tệp PDF trên một trang trong tài liệu OneNote.
// Khởi tạo tài liệu
var document = new Document();

// Khởi tạo nhập PDF
var importOptions = new PdfImportOptions();

// Xác định MergeOptions
var mergeOptions = new MergeOptions() { ImportAsSinglePage = true, PageSpacing = 100 };

// Nhập nhiều tài liệu PDF
document.Import(@"C:\Files\SampleText.pdf", importOptions, mergeOptions)
    .Import(@"C:\Files\SampleImage.pdf", importOptions, mergeOptions)
    .Import(@"C:\Files\SampleTable.pdf", importOptions, mergeOptions);

// Lưu dưới dạng OneNote
document.Save(@"C:\Files\Pdf_as_single_OneNote_page.one");

Chuyển đổi PDF sang OneNote và Hợp nhất các trang trong C#

Chúng tôi có thể nhập tất cả các trang từ tài liệu PDF và hợp nhất các trang đã chọn trong OneNote bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, khởi tạo đối tượng lớp MergeOptions.
 3. Sau đó, đặt thuộc tính ImportAsSinglePage là true và thuộc tính PageSpacing.
 4. Tiếp theo, lấy một bộ sưu tập các trang từ PDF bằng phương thức PdfImporter.Import(). Nó lấy một đường dẫn tệp PDF làm đối số.
 5. Sau đó, gọi phương thức Merge() để hợp nhất số trang được chỉ định.
 6. Cuối cùng, lưu dưới dạng OneNote bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách nhập tất cả các trang từ PDF nhóm 5 trang vào một trang OneNote duy nhất bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách nhập tất cả các trang từ PDF nhóm 5 trang vào một trang OneNote duy nhất.
// Khởi tạo tài liệu
var document = new Document();

// Xác định MergeOptions
var mergeOptions = new MergeOptions() { ImportAsSinglePage = true, PageSpacing = 100 };

// Nhận bộ sưu tập các trang từ PDF
IEnumerable<Page> pages = PdfImporter.Import(@"C:\Files\SampleGrouping.pdf");
while (pages.Any())
{
  // Hợp nhất 5 trang
  document.Merge(pages.Take(5), mergeOptions);
  pages = pages.Skip(5);
}

// Lưu dưới dạng OneNote
document.Save(@"C:\Files\Note\sample_CustomMerge.one");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tạo tài liệu OneNote mới bằng C#;
 • lưu PDF dưới dạng OneNote;
 • nhập một hoặc nhiều tài liệu PDF vào OneNote;
 • lưu tài liệu OneNote theo lập trình;

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm