Chuyển đổi Primavera XML sang MPP bằng C#

Oracle Primavera P6 là một phần mềm quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Nó được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án kỹ thuật lớn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi dự án Primavera P6 thành Microsoft Project theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Primavera XML thành tệp MPP bằng C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. C# API để chuyển đổi Primavera XML sang MPP
 2. Chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP
 3. Nhập Primavera XML sang Tệp MPP

C# API để chuyển đổi Primavera XML sang MPP

Để chuyển đổi Primavera XML thành tệp MPP, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for .NET. Nó cho phép đọc và ghi các tệp MPP / XML mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Project. Hơn nữa, nó cho phép chuyển đổi và lưu các tệp MPP sang các định dạng tệp được hỗ trợ.

Lớp Dự án của API đại diện cho một dự án. Phương thức Save (string, SaveFileFormat) của lớp này lưu dữ liệu dự án vào tệp. Nó cung cấp phương thức CopyTo (Project) để lưu dữ liệu dự án vào tệp. SaveFileFormat xác định kiểu liệt kê để lưu lựa chọn định dạng dự án.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi XML dự án Primavera P6 thành tệp MPP bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp XML bằng lớp Dự án.
 • Lưu tệp MPP bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp MPP đầu ra và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP.
// Tải tệp XML Primavera đầu vào bằng lớp Dự án
Project project = new Project(@"C:\Files\primavera.xml");

// Lưu dưới dạng tệp MPP với kiểu liệt kê SaveFileFormat
project.Save(@"C:\Files\primavera_Output.mpp", SaveFileFormat.Mpp);
Chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP bằng C#

Chuyển đổi Primavera P6 XML sang MPP bằng C#.

Nhập Primavera XML vào Tệp MPP bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng nhập dữ liệu dự án Primavera P6 từ XML vào tệp MPP bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp XML bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tải tệp mẫu MPP bằng lớp Dự án.
 3. Sau đó, gọi phương thức CopyTo().
 4. Cuối cùng, lưu dự án dưới dạng tệp MPP bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp MPP đầu ra và SaveFileFormat làm đối số.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách nhập dữ liệu dự án Primavera P6 từ XML sang MPP trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách nhập dữ liệu dự án Primavera P6 từ XML sang MPP.
// Tải tệp XML đầu vào
Project xmlProject = new Project(@"C:\Files\primavera.xml");

// Tải tệp MPP mẫu
Project mppProject = new Project(@"C:\Files\Blank-Project-2010.mpp");

// Sao chép dữ liệu dự án
xmlProject.CopyTo(mppProject);

// Lưu MPP đầu ra (Microsoft Project File)
mppProject.Save(@"C:\Files\ImportFromXmlToMPP.mpp", SaveFileFormat.Mpp);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tải tệp XML dự án Primavera P6;
 • sao chép dữ liệu từ P6 XML sang tệp dự án MPP trống;
 • lưu XML đã tải dưới dạng MPP trong C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi Primavera XML sang MPP, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm