Kết hợp sơ đồ Visio trong Python

Các tệp Visio được sử dụng phổ biến để tạo nhiều loại sơ đồ chuyên nghiệp, lưu đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ mạng, sơ đồ tầng, v.v. Chúng thường được lưu ở định dạng VSDX hoặc VSD để cung cấp một cách thuận tiện để truyền đạt các ý tưởng, quy trình và cấu trúc phức tạp một cách trực quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp các sơ đồ Visio trong Python.

 1. API Python Visio để kết hợp sơ đồ
 2. Kết hợp các tệp MS Visio VSDX trong Python
 3. Hợp nhất nhiều tệp MS Visio bằng Python

Python Visio API để kết hợp sơ đồ

Để kết hợp hai hoặc nhiều tệp Visio, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Diagram for Python API. Đây là một thư viện giàu tính năng tích hợp liền mạch với các ứng dụng Python của bạn, cho phép bạn tạo, thao tác và chuyển đổi sơ đồ Microsoft Visio một cách dễ dàng. Cho dù bạn đang phát triển một quy trình kinh doanh phức tạp, thiết kế sơ đồ mạng hay vạch ra quy trình công việc của dự án, Aspose.Diagram for Python cung cấp một bộ chức năng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nó cho phép bạn làm việc với các tệp Visio theo chương trình, loại bỏ nhu cầu can thiệp thủ công. Chỉ cần tải xuống API từ phần Release hoặc định cấu hình API từ PyPi bằng lệnh sau:

pip install aspose-diagram-python

Kết hợp các tệp MS Visio VSDX trong Python

Bạn có thể kết hợp các tệp Visio trong khi nối chúng dưới dạng các trang khác nhau bằng các bước sau:

 1. Tải sơ đồ nguồn Visio.
 2. Tải sơ đồ Visio khác để nối nó.
 3. Hợp nhất các tệp Visio bằng phương thức kết hợp() của lớp Sơ đồ.
 4. Cuối cùng, lưu sơ đồ đầu ra bằng phương thức save().

Mã mẫu bên dưới trình bày cách kết hợp hai tệp sơ đồ Visio trong Python:

import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Initialize a Diagram class
diagram = Diagram("Drawing.vsdx")

# Load the other input file
diagram2 = Diagram("Input.vsdx")

# Combine two Visio diagrams
diagram.combine(diagram2)

# Save diagram as VSDX
diagram.save("Combined.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)

Hợp nhất nhiều tệp MS Visio bằng Python

Bạn có thể hợp nhất nhiều tệp Visio thành một tệp Sơ đồ bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp Visio đầu vào.
 2. Tải sơ đồ Visio khác bằng lớp Sơ đồ.
 3. Lặp lại việc tải sơ đồ cho bao nhiêu tệp mà bạn muốn hợp nhất.
 4. Sử dụng phương thức kết hợp() của lớp Sơ đồ.
 5. Kết hợp các tệp sơ đồ Visio đã tải.
 6. Xuất tệp đầu ra bằng phương thức save().

Đoạn mã dưới đây giải thích cách kết hợp nhiều tệp sơ đồ MS Visio trong Python.

import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Initialize a Diagram class
diagram = Diagram("Drawing.vsdx")

# Load the other input file
diagram2 = Diagram("Input.vsdx")

# Combine two Visio diagrams
diagram.combine(diagram2)

diagram3 = Diagram("Sample.vsdx")

# Combine the Visio files
diagram.combine(diagram3)

# Save output Visio diagram
diagram.save("Multiple.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Phần kết luận

Cho dù bạn cần cộng tác với đồng nghiệp, hợp nhất sơ đồ từ các nguồn khác nhau hay nâng cao quy trình quản lý sơ đồ của mình, thì bài viết này đều cung cấp giải pháp linh hoạt và hiệu quả để kết hợp các sơ đồ Visio trong Python. Nếu bạn muốn thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm