Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Microsoft Visio là một ứng dụng xử lý hình ảnh và lập sơ đồ phổ biến được sử dụng để tạo sơ đồ kỹ thuật và quản lý. VSDX là định dạng tệp mặc định để lưu tệp bản vẽ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần lưu biểu đồ Visio dưới dạng hình ảnh PNG hoặc JPEG theo lập trình. Hình ảnh dễ hiểu trong nhiều tình huống mà Visio khó nắm bắt. Chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh cho phép chia sẻ bản vẽ của bạn với nhiều cá nhân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Visio sang hình ảnh trong Python.

Bài viết này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 1. Python Visio to Image Converter - Tải xuống miễn phí
 2. Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang PNG
 3. Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang JPG
 4. Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng hình ảnh bằng Python

Python Visio to Image Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi bản vẽ Visio thành Hình ảnh, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Diagram for Python. API cho phép tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và xử lý sơ đồ MS Visio. Nó cũng giúp thao tác dễ dàng hơn với các định dạng tệp Visio được hỗ trợ với các thuộc tính và phương pháp dễ sử dụng.

API cho thấy lớp Diagram, là phần tử gốc của hệ thống phân cấp các đối tượng Visio. Nó cung cấp phương thức Lưu (tên tệp chuỗi, định dạng SaveFileFormat) để lưu sơ đồ vào tệp ở định dạng được chỉ định. Ngoài ra, API cung cấp bảng liệt kê SaveFileFormat để chọn định dạng lưu sơ đồ. Chúng tôi cũng có thể chỉ định các tùy chọn lưu bổ sung khi kết xuất các trang sơ đồ thành hình ảnh bằng cách sử dụng lớp ImageSaveOptions.

Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-diagram-python 

Chuyển đổi Visio sang Hình ảnh PNG bằng Python

Chúng tôi có thể dễ dàng lưu sơ đồ Visio dưới dạng PNG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp Visio đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
 2. Gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng Hình ảnh. Nó lấy đường dẫn tệp hình ảnh đầu ra và SaveFileFormat.PNG làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi biểu đồ Visio thành PNG trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi biểu đồ Visio thành hình ảnh PNG.
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Khởi tạo một lớp Sơ đồ
diagram = Diagram("C:\Files\sample.vsdx")

# Lưu sơ đồ ở định dạng png
diagram.save("C:\Files\Visio_out.png", SaveFileFormat.PNG)
Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Chuyển đổi Visio sang Hình ảnh PNG bằng Python.

Chuyển đổi Visio sang hình ảnh JPG bằng Python

Tương tự, chúng ta có thể chuyển đổi sơ đồ Visio thành hình ảnh JPG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp Visio đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
 2. Gọi phương thức save() với đường dẫn tệp hình ảnh đầu ra và SaveFileFormat.JPEG làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang JPG bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh JPG.
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Khởi tạo một lớp Sơ đồ
diagram = Diagram("C:\Files\sample.vsdx")

# Lưu sơ đồ ở định dạng png
diagram.save("C:\Files\Visio_out.jpg", SaveFileFormat.JPEG)

Lưu trang cụ thể của Visio dưới dạng hình ảnh bằng Python

Chúng tôi cũng có thể chỉ định các tùy chọn lưu hình ảnh và lưu bất kỳ trang cụ thể nào của sơ đồ Visio dưới dạng hình ảnh bằng cách làm theo các bước được đưa ra bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải một tệp Visio đầu vào bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định pageindex để lưu dưới dạng hình ảnh.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng Hình ảnh. Nó lấy đường dẫn tệp Hình ảnh đầu ra và ImageSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một trang cụ thể của sơ đồ Visio thành hình ảnh bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách xác định các tùy chọn lưu và lưu trang cụ thể của Visio thành PNG.
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Khởi tạo một lớp Sơ đồ
diagram = Diagram("C:\Files\sample.vsdx")

# Lưu sơ đồ dưới dạng PNG
options = saving.ImageSaveOptions(SaveFileFormat.PNG)

# Chỉ lưu một trang, theo chỉ mục trang
options.page_index = 1

# Lưu sơ đồ ở định dạng PNG
diagram.save("C:\Files\ExportPageToImage_out.png", options)
Lưu trang cụ thể của Visio dưới dạng hình ảnh bằng Python

Lưu Trang Cụ thể của Visio dưới dạng Hình ảnh bằng Python.

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tải tệp sơ đồ Visio hiện có;
 • chỉ định các tùy chọn lưu hình ảnh;
 • lưu biểu đồ Visio dưới dạng hình ảnh PNG hoặc JPEG / JPG bằng Python.

Bên cạnh việc chuyển đổi Visio thành hình ảnh bằng Python, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Diagram for Python API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm