Chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python

Microsoft Visio là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Nó cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ chuyên nghiệp, sơ đồ, dòng thời gian đơn giản hay phức tạp, v.v. Nó sử dụng VSDX làm định dạng tệp mặc định để lưu tệp bản vẽ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu PDF. Việc chuyển đổi như vậy có thể giúp lưu giữ hồ sơ hoặc chia sẻ tệp Visio ở dạng di động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Trình chuyển đổi Python Visio sang PDF - Tải xuống miễn phí
 2. Các bước chuyển bản vẽ Visio sang tài liệu PDF
 3. Chuyển Visio sang PDF theo chương trình
 4. Chuyển Visio sang PDF với Tùy chọn Lưu

Python Visio to PDF Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi bản vẽ Visio sang tài liệu PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Diagram for Python. Nó cho phép tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và xử lý sơ đồ MS Visio. API giúp bạn thao tác dễ dàng hơn với các định dạng tệp Visio được hỗ trợ với các thuộc tính và phương pháp dễ sử dụng.

Lớp Sơ đồ của API là phần tử gốc của hệ thống phân cấp đối tượng Visio. Nó cung cấp phương thức save (string, SaveFileFormat) để lưu dữ liệu sơ đồ vào tệp ở một định dạng được chỉ định. Liệt kê SaveFileFormat cung cấp lựa chọn định dạng sơ đồ lưu. Chúng tôi có lớp PdfSaveOptions cho phép chỉ định các tùy chọn bổ sung khi kết xuất các trang sơ đồ sang PDF.

Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển :.

pip install aspose-diagram-python 

Cách chuyển đổi bản vẽ Visio sang PDF bằng Python

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bản vẽ Visio sang tài liệu PDF bằng Aspose.Diagram for Python bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp bản vẽ Visio.
 • Lưu Visio dưới dạng PDF.

Bây giờ, hãy xem cách thực hiện các bước này bằng Python để chuyển đổi tệp Visio sang tài liệu PDF.

Chuyển đổi Visio sang PDF có lập trình bằng Python

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi Visio sang PDF:

 1. Tải tệp Visio đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
 2. Gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi bản vẽ Visio sang tài liệu PDF bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Visio sang PDF
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Tải sơ đồ Visio hiện có
diagram = Diagram("C:\\Files\\Drawing1.vsdx")

# Lưu sơ đồ ở định dạng PDF
diagram.save("C:\\Files\\Visio_Converted.pdf", SaveFileFormat.PDF)
Chuyển đổi-Visio-sang-PDF-using-Python

Chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python.

Chuyển đổi Visio sang PDF với Tùy chọn Lưu bằng Python

Chúng tôi có thể chỉ định các tùy chọn lưu PDF trong khi chuyển đổi tệp Visio thành tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước được đưa ra bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải một tệp Visio đầu vào bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định các tùy chọn lưu như kích thước trang, chỉ mục trang, v.v.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi Visio sang tài liệu PDF với các tùy chọn bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi Visio sang PDF với các tùy chọn lưu PDF
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Tải sơ đồ Visio hiện có
diagram = Diagram("C:\\Files\\Drawing1.vsdx")

# Lưu sơ đồ dưới dạng PDF
options = saving.PdfSaveOptions()

# Đặt kích thước trang
options.page_size = saving.PageSize(saving.PaperSizeFormat.A4)

# Chỉ lưu một trang, theo chỉ mục trang
options.page_index = 0

# Lưu sơ đồ ở định dạng PDF
diagram.save("C:\\Files\\Visio_Converted.pdf", options)

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tải tệp bản vẽ Visio hiện có;
 • chỉ định kích thước trang;
 • xác định các tùy chọn lưu PDF;
 • lưu tệp bản vẽ Visio dưới dạng PDF bằng Python.

Bên cạnh việc chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Diagram for Python API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm