Chuyển đổi Visio sang HTML SVG XPS

Sơ đồ Microsoft Visio được sử dụng để tạo hoặc thao tác các bản vẽ kỹ thuật. Bạn có thể chuyển đổi Sơ đồ Visio trong VSD, VSDX, VDX và một số định dạng tệp được hỗ trợ khác sang Trang web HTML, SVG Hình ảnh hoặc tệp XPS được lập trình bằng C#. Các phần sau đây trình bày chi tiết về những chuyển đổi này:

Sơ đồ Visio sang HTML, SVG và Công cụ chuyển đổi XPS - Cài đặt API C#

Aspose.Diagram for .NET API có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa, thao tác hoặc chuyển đổi Biểu đồ Visio theo cách lập trình bằng C#. Bạn chỉ cần thực hiện các lệnh gọi API đơn giản và API sẽ xử lý phần còn lại của các chi tiết nhỏ. Chỉ cần tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc cài đặt bằng trình quản lý cài đặt NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi tập tin Visio VSD / VSDX sang trang web HTML theo chương trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi các tệp Sơ đồ Microsoft Visio như VSD / VSDX sang trang web HTML bằng các bước sau:

  1. Tải tệp Visio đầu vào (VSD / VSDX) bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
  2. Lưu trang web HTML đầu ra.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Visio sang Trang web HTML theo chương trình bằng C#:

// Tải tệp Visio đầu vào (VSD / VSDX) bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
Diagram diagram = new Diagram("ExportToHTML.vsd");

// Lưu trang web HTML đầu ra.
diagram.Save("outputVSDtoHTML.html", SaveFileFormat.HTML);

Chuyển đổi tệp Visio VSD / VSDX sang SVG Image theo phương pháp lập trình với C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp Microsoft Visio thành hình ảnh SVG bằng các bước bên dưới:

  1. Gọi hàm tạo Sơ đồ để tải sơ đồ VSD.
  2. Lưu tệp đầu ra SVG với kiểu liệt kê SaveFileFormat.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Sơ đồ Visio như VSD / VSDX thành Hình ảnh SVG theo cách lập trình bằng C#:

// Gọi hàm tạo sơ đồ để tải sơ đồ VSD
Diagram diagram = new Diagram("ExportToSVG.vsd");

// Lưu tệp đầu ra SVG
diagram.Save("Output.svg", SaveFileFormat.SVG);

Xuất Tệp Visio VSD / VSDX sang XPS Lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp Visio thành tài liệu XPS bằng các bước sau:

  1. Mở tệp VSD bằng cách sử dụng hàm tạo lớp Diagram.
  2. Xuất sơ đồ Visio sang tệp định dạng XPS với phương thức Lưu.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp Microsoft Visio thành tài liệu XPS theo chương trình với C#:

// Mở tệp VSD bằng cách sử dụng hàm tạo lớp Sơ đồ.
Diagram diagram = new Diagram("LayOutShapesInCompactTreeStyle.vdx");

// Lưu sơ đồ Visio vào tệp định dạng XPS.
diagram.Save("ExportToXPS_out.xps", SaveFileFormat.XPS);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi Sơ đồ Microsoft Visio (VSD / VSD) sang Trang web HTML, ảnh SVG hoặc tài liệu XPS theo cách lập trình bằng C#. Bạn cũng có thể khám phá các tính năng khác của API bằng cách truy cập Tài liệu. Hơn nữa, vui lòng thảo luận bất kỳ yêu cầu, trường hợp sử dụng hoặc thắc mắc nào của bạn với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm