Visio VSDX sang Word DOCX csharp

Tệp Visio có thể chứa văn bản, đường kẻ hoặc hình dạng để tạo các bản vẽ như lưu đồ, sơ đồ tổ chức, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển bản vẽ Visio thành tài liệu Word trong DOC hoặc [DOCX] 2 định dạng tệp. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word ở định dạng tệp DOC hoặc DOCX theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi VSD / VSDX sang Word DOC hoặc DOCX - Cài đặt API C#

Để chuyển đổi tệp Visio sang tài liệu Word, bạn cần thực hiện theo quy trình hai bước. Trước tiên, bạn cần chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX đầu vào sang định dạng PDF bằng API Aspose.Diagram for .NET. Tiếp theo, bạn cần chuyển đổi tệp PDF sang tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX với API Aspose.PDF for .NET. Bạn có thể truy cập các API từ phần Tải xuống hoặc bằng các lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.Diagram
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi Sơ đồ Visio VSD / VSDX sang Tài liệu Word DOC trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word ở định dạng DOC bằng các bước sau:

  1. Tải tệp VSD hoặc VSDX đầu vào bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
  2. Chuyển đổi tệp Visio sang tệp PDF trung gian.
  3. Xuất tệp PDF sang tài liệu Word ở định dạng DOC với lớp Tài liệu.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word ở định dạng DOC theo chương trình trong C#:

// Tạo một đối tượng sơ đồ để tải sơ đồ VSD / VSDX Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// Tạo luồng bộ nhớ và lưu sơ đồ dưới dạng PDF
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Chuyển đổi Visio VSD hoặc VSDX sang định dạng PDF
diagram.Save(stream, SaveFileFormat.PDF);

// Tải tệp PDF đầu vào từ luồng
Aspose.Pdf.Document document = new Aspose.Pdf.Document(stream);

// Đặt thuộc tính cho tài liệu từ đầu ra
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.RecognizeBullets = true;
options.Format = DocSaveOptions.DocFormat.Doc;

// Lưu tệp DOC Word đầu ra
document.Save("Test.doc");

Chuyển đổi Sơ đồ Visio VSD / VSDX sang Word DOCX Lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tệp DOCX Word bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp VSD hoặc VSDX đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
  2. Chuyển đổi tệp Visio thành tài liệu PDF trung gian bằng phương pháp Lưu.
  3. Kết xuất tệp PDF sang tài liệu DOCX Word bằng lớp Tài liệu.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX Visio sang tài liệu Word ở định dạng DOCX theo chương trình trong C#:

// Tạo một đối tượng sơ đồ để tải sơ đồ VSD / VSDX Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// Tạo luồng bộ nhớ và lưu sơ đồ dưới dạng PDF
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Chuyển đổi Visio VSD hoặc VSDX sang định dạng PDF
diagram.Save(stream, SaveFileFormat.PDF);

// Tải tệp PDF đầu vào từ luồng
Aspose.Pdf.Document document = new Aspose.Pdf.Document(stream);

// Đặt thuộc tính cho tài liệu từ đầu ra
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.RecognizeBullets = true;
options.Format = Aspose.Pdf.DocSaveOptions.DocFormat.DocX;

// Lưu tệp Word DOCX đầu ra
document.Save("Test.docx");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể thử tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn nào với giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word dưới dạng tệp DOC hoặc DOCX theo lập trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể xem qua tài liệu để kiểm tra các tính năng được hỗ trợ khác. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX Visio sang SWF trong C#