Visio sang Word Java

Các tệp Visio như VSD hoặc VSDX được sử dụng để tạo các bản vẽ như sơ đồ tổ chức, bản đồ tòa nhà, v.v. Tương tự, nó có thể bao gồm văn bản hoặc đồ họa mà bạn có thể cần chỉnh sửa bằng xử lý văn bản. Đối với những yêu cầu như vậy, bạn có thể chuyển đổi tệp Visio VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX trong Java.

Chuyển đổi VSD / VSDX sang Word DOC hoặc DOCX - Cài đặt Java API

Các tệp Visio như VSD hoặc VSDX có thể được chuyển đổi sang tệp Word ở định dạng DOC hoặc DOCX với quy trình hai bước. Tệp đầu vào được chuyển đổi sang định dạng PDF bằng API Aspose.Diagram for Java và sau đó chuyển đổi tệp PDF này sang tài liệu DOC hoặc DOCX Word bằng API Aspose.PDF for Java. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống các tệp JAR từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng các chi tiết sau trong pom.xml để cài đặt các tệp này từ Kho lưu trữ Aspose:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-diagram</artifactId>
    <version>22.3</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>22.2</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi Sơ đồ Visio VSD / VSDX sang Tài liệu Word DOC trong Java

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX Visio sang tài liệu Word có phần mở rộng tệp DOC:

 1. Khởi tạo một cá thể lớp Diagram để tải tệp Visio đầu vào.
 2. Chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tài liệu PDF trung gian.
 3. Chuyển đổi tài liệu PDF sang tệp Word với phần mở rộng là tệp DOC.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tệp Word ở định dạng DOC theo cách lập trình bằng Java:

// Tạo một đối tượng sơ đồ để tải sơ đồ VSD / VSDX Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// Tạo ByteArrayOutputStream và lưu sơ đồ dưới dạng PDF
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();

// Chuyển đổi Visio VSD hoặc VSDX sang định dạng PDF
diagram.save(baos, SaveFileFormat.PDF);

// Tải tệp PDF đầu vào từ ByteArrayOutputStream
com.aspose.pdf.Document document = new com.aspose.pdf.Document(baos.toByteArray());

// Đặt thuộc tính cho tài liệu từ đầu ra
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.setRecognizeBullets(true);
options.setFormat(DocFormat.Doc);

// Lưu tệp DOC Word đầu ra
document.save("Test.doc");

Chuyển đổi Sơ đồ Visio VSD / VSDX sang Word DOCX Lập trình bằng Java

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang định dạng DOCX:

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp Sơ đồ để tải tệp VSD hoặc VSDX đầu vào.
 2. Xuất tệp đầu vào sang định dạng PDF bằng phương pháp Lưu.
 3. Chuyển đổi tệp PDF sang định dạng DOCX với lớp Tài liệu.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi sơ đồ Visio ở định dạng VSD hoặc VSDX sang tài liệu Word có phần mở rộng DOCX theo lập trình trong Java:

// Tạo một đối tượng sơ đồ để tải sơ đồ VSD / VSDX Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// Tạo ByteArrayOutputStream và lưu sơ đồ dưới dạng PDF
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();

// Chuyển đổi Visio VSD hoặc VSDX sang định dạng PDF
diagram.save(baos, SaveFileFormat.PDF);

// Tải tệp PDF đầu vào từ ByteArrayOutputStream
com.aspose.pdf.Document document = new com.aspose.pdf.Document(baos.toByteArray());

// Đặt thuộc tính cho tài liệu từ đầu ra
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.setRecognizeBullets(true);
options.setFormat(DocFormat.DocX);

// Lưu tệp Word DOCX đầu ra
document.save("Test.docx");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi sơ đồ Visio ở định dạng VSD hoặc VSDX sang tệp Word dưới dạng tài liệu DOC hoặc DOCX theo lập trình trong Java. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra hỗ trợ cho các tính năng khác của Visio bằng cách xem qua phần tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm