VSDM sang PDF

Các tệp VSDM có khả năng chạy macro khi tệp được mở, trong đó Macro là các hành động do người dùng xác định có thể được phát triển để chạy các tác vụ cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp sơ đồ VSDM Visio sang định dạng PDF cho mục đích tương thích. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp VSDM sang định dạng PDF theo chương trình trong C#.

VSDM Visio Drawing to PDF Converter - Cài đặt API C#

Aspose.Diagram for .NET API có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các loại biểu đồ Visio khác nhau như VSD, VSDX, VSDM, v.v. Chỉ cần truy cập API bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ [Bản phát hành mới] Trang 4 hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi Bản vẽ VSDM Visio sang PDF theo chương trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi bản vẽ VSDM Visio sang tệp PDF bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp sơ đồ VSDM đầu vào.
  2. Lưu tài liệu PDF đầu ra.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi biểu đồ VSDM sang PDF theo chương trình trong C#:

// Tải tệp VSDM đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdm");

// Lưu tệp PDF đầu ra
diagram.Save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Chuyển đổi VSDM sang PDF với Tùy chọn nâng cao trong C#

Bản vẽ VSDM Visio sang kết xuất PDF có thể được tùy chỉnh bằng cách thiết lập các thuộc tính khác nhau như kích thước trang, mã hóa, số trang, v.v. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để thực hiện chuyển đổi nâng cao tài liệu VSDM sang PDF:

  1. Khởi tạo một đối tượng của lớp Sơ đồ để tải tệp VSDM đầu vào.
  2. Đặt các thuộc tính khác nhau để hiển thị tài liệu PDF.
  3. Lưu tài liệu PDF đầu ra bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi tệp VSDM Visio thành tài liệu PDF với các tùy chọn nâng cao theo cách lập trình bằng C#:

// Tải tệp VSDM đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("input.vsdm");

// Đặt kích thước trang cho tệp PDF đầu ra
PageSize size = new PageSize(PaperSizeFormat.A4);

// Đặt các tùy chọn khác nhau để hiển thị biểu đồ VSDM sang PDF
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = size;
options.IsExportComments = true;

// Lưu tệp PDF đầu ra
diagram.Save("output.pdf", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp sơ đồ VSDM sang định dạng PDF theo chương trình trong C#. Bạn có thể khám phá nhiều tính năng khác của API bằng cách xem qua phần tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi Sơ đồ MS Visio sang PDF bằng C#