visio đến hình ảnh

Bản vẽ Microsoft Visio thường được sử dụng trong các tổ chức cho các mục đích thiết kế khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi tệp Sơ đồ Visio sang định dạng hình ảnh theo cách lập trình bằng C#. Việc chuyển đổi này rất hữu ích vì hình ảnh có thể được chia sẻ và xem trước dễ dàng so với các định dạng bản vẽ VSD, VSDX, v.v. Bài viết này đề cập đến các tình huống chuyển đổi khác nhau trong các phần sau:

Visio Drawing to Image Converter - Cài đặt API C#

API Aspose.Diagram for .NET có thể được sử dụng để làm việc với các tệp sơ đồ. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác VSD, VSDX và một số định dạng tệp khác theo lập trình bằng ngôn ngữ C# trong .NET Framework. Vui lòng định cấu hình API bằng cách tải xuống từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi tệp Visio (VSD / VSDX) sang hình ảnh theo cách lập trình bằng C#

Bạn có thể cần chuyển đổi bản vẽ Visio sang định dạng JPG, PNG, TIFF hoặc các định dạng hình ảnh khác bằng các bước sau:

  1. Gọi trình tạo sơ đồ để tải bản vẽ VSD / VSDX đầu vào.
  2. Lưu tệp hình ảnh JPG, SVG, BMP, GIF hoặc SVG đầu ra.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi biểu đồ VSD / VSDX thành hình ảnh JPG, SVG, BMP, GIF hoặc SVG theo cách lập trình bằng C#:

// Gọi trình tạo sơ đồ để tải bản vẽ VSD / VSDX
Diagram diagram = new Diagram("ExportToImage.vsd");

// Lưu tệp hình ảnh JPG, SVG, BMP, GIF hoặc SVG đầu ra
diagram.Save("ExportToImage_out.png", SaveFileFormat.PNG);

Chuyển đổi một trang cụ thể của Visio VSD / VSDX sang hình ảnh bằng C#

Đôi khi bạn có thể muốn tham khảo một trang cụ thể trong bản vẽ Visio và xem nội dung của nó hoặc tạo hình thu nhỏ. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi một trang cụ thể của tệp VSD / VSDX sang tệp hình ảnh. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để hiển thị một trang cụ thể của tệp sơ đồ Visio thành hình ảnh theo cách lập trình bằng C#:

  1. Tải sơ đồ đầu vào dưới dạng tệp VSD / VSDX với lớp Sơ đồ.
  2. Chỉ định định dạng hình ảnh đầu ra chẳng hạn như PNG.
  3. Chỉ định trang với chỉ mục trang.
  4. Lưu các định dạng hình ảnh đầu ra như tệp JPG, SVG, BMP, GIF hoặc SVG với phương thức Lưu.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi một trang cụ thể trong tệp sơ đồ Visio (VSD / VSDX) sang hình ảnh theo cách lập trình bằng C#:

// Tải sơ đồ đầu vào dưới dạng tệp VSD / VSDX
Diagram diagram = new Diagram("ExportPageToImage.vsd");

// Chỉ định định dạng hình ảnh đầu ra là PNG
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.PNG);

// Chỉ lưu một trang, theo chỉ mục trang
options.PageIndex = 0;

// Lưu tệp hình ảnh kết quả
diagram.Save("ExportPageToImage_out.png", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép Tạm thời Miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp sơ đồ Visio sang định dạng hình ảnh, cũng như cách chuyển đổi một trang cụ thể trong tệp VSD / VSDX sang hình ảnh theo lập trình bằng C#. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem qua Tài liệu của API để biết thêm thông tin về API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm

Chuyển đổi Sơ đồ MS Visio sang PDF bằng C#