VSD sang VSDX C#

Sơ đồ Visio thường được sử dụng để tạo các sơ đồ như sơ đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ tầng, mô hình cơ sở dữ liệu hoặc các bản vẽ khác. Định dạng VSDX là một bản nâng cấp từ VSD, là phiên bản cũ hơn để hoạt động với các tệp Visio. Định dạng VSDX dựa trên cấu trúc XML trong khi các tệp VSD chứa dữ liệu nhị phân. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi biểu đồ VSD sang tệp VSDX Visio theo chương trình trong C#.

VSD sang VSDX File Converter - Cài đặt API C#

Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API Aspose.Diagram for .NET để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác với sơ đồ Visio. Nhanh chóng truy cập API bằng cách tải xuống các tệp DLL của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi tệp VSD Visio sang định dạng VSDX trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp VSD sang định dạng VSDX bằng các bước sau:

  1. Tạo một đối tượng của lớp Sơ đồ để tải sơ đồ VSD đầu vào.
  2. Lưu tệp VSDX Visio đầu ra bằng phương pháp Lưu.

Mẫu mã sau đây giải thích cách chuyển đổi tệp VSD sang định dạng VSDX theo chương trình trong C#:

// Tải tệp VSD đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Lưu sơ đồ Visio đầu ra ở định dạng VSDX
diagram.Save("Output.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp VSD sang tệp VSDX Visio theo lập trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá nhiều tính năng khác nhau của API bằng cách truy cập phần tài liệu. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Xem thêm

Tạo biểu đồ ORG có lập trình trong C#