Chuyển đổi VSD VSDX sang VDX csharp

Bản vẽ Visio là bộ sưu tập các hình dạng và biểu tượng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, một sơ đồ mặt bằng hoặc một bản thiết kế của một tòa nhà. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi bản vẽ Visio sang tệp VDX. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX thành tệp VDX theo chương trình trong C#.

Visio Drawing to VDX Converter - Cài đặt API C#

Aspose.Diagram for .NET API hỗ trợ làm việc với sơ đồ Visio. Bạn có thể dễ dàng cấu hình nó để chuyển đổi các tệp VSD hoặc VSDX sang tệp định dạng VDX theo lập trình trong C#. Chỉ cần tải xuống từ phần Tải xuống hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi Visio VSD sang VDX theo chương trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi VSD sang tệp VDX bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Gọi hàm tạo lớp Diagram để tải sơ đồ VSD đầu vào.
  2. Lưu tệp VDX đầu ra bằng phương thức Lưu.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi biểu đồ VSD thành tệp VDX theo chương trình trong C#:

// Gọi hàm tạo sơ đồ để tải sơ đồ từ tệp VSD
Diagram diagram = new Diagram("VSDtoVDX.vsd");

// Chuyển đổi VSD sang VDX
diagram.Save("VSDToVDX_out.vdx", SaveFileFormat.Vdx);

Chuyển đổi tệp Visio VSDX sang VDX trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp Visio VSDX sang định dạng VDX theo chương trình trong C#:

  1. Tải tệp VSDX đầu vào bằng cách sử dụng lớp Sơ đồ.
  2. Lưu tệp VDX đầu ra bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã sau đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi tệp sơ đồ VSDX Visio thành tệp VDX theo chương trình trong C#:

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang biểu đồ VDX theo chương trình trong C#. VDX là một định dạng XML dựa trên lược đồ được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng xử lý tệp Visio khác nhau. Hơn nữa, vui lòng xem phần tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX Visio sang SWF theo lập trình trong C#