Visio VSD VSDX sang XAML csharp

Biểu đồ Visio được sử dụng để tạo các minh họa kỹ thuật trên canvas dạng tự do. Trong khi đó, XAML là Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng để tạo giao diện người dùng. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp Visio ở định dạng VSDX hoặc VSD sang tệp XAML. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tệp XAML theo chương trình trong C#.

Visio Drawing to XAML Converter - C# API Cài đặt

API Aspose.Diagram for .NET có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa, thao tác hoặc chuyển đổi Bản vẽ Microsoft Visio ở một số định dạng bao gồm VSD và VSDX. Bạn có thể nhanh chóng truy cập nó bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ phần Tải xuống hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi VSDX sang tệp XAML trong C#

Bạn có thể chuyển đổi sơ đồ VSDX Visio thành tệp XAML bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo một đối tượng của lớp Diagram để tải sơ đồ VSDX nguồn.
  2. Ghi tệp XAML đầu ra bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết về cách chuyển đổi biểu đồ VSDX thành tệp XAML theo chương trình trong C#:

// Tải sơ đồ Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// Tạo một phiên bản của lớp XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Lưu tệp XAML đầu ra
diagram.Save("output.xaml", options);

Chuyển đổi tệp Visio VSD sang XAML trong C#

Các bước sau giải thích quy trình chuyển đổi tệp Visio VSD sang tệp XAML theo chương trình trong C#:

  1. Tạo một đối tượng của lớp Sơ đồ để tải tệp VSD đầu vào.
  2. Ghi tệp XAML đầu ra bằng phương thức Lưu.

Đoạn mã sau trình bày cách chuyển đổi biểu đồ VSD Visio thành tệp XAML theo chương trình trong C#:

// Tải sơ đồ Visio đầu vào
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Tạo một phiên bản của lớp XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Lưu tệp XAML đầu ra
diagram.Save("output.xaml", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể kiểm tra tất cả các tính năng của API trong toàn bộ khả năng của chúng bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu quy trình chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tệp XAML theo chương trình trong C#. Các tệp XAML thường được sử dụng để mô tả các phần tử giao diện người dùng trong các ứng dụng khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể có nhiều tính năng khác có trong API bằng cách truy cập tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm

Tạo Lưu đồ theo chương trình trong C#