API đồ họa bitmap C# .NET

Bạn sẽ bắt gặp nhiều ứng dụng vẽ khác nhau (tức là MS Paint) cho phép bạn vẽ đồ họa và tạo hình ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo tiện ích vẽ của riêng mình hoặc tích hợp các tính năng vẽ trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn thì sao? Đối với những tình huống như vậy, Aspose cung cấp API đồ họa .NET của mình dưới dạng Aspose.Drawing for .NET, một giải pháp gọn nhẹ để tạo hình ảnh bitmap và đồ họa giống với GDI+. Vì vậy, bạn có thể tạo ảnh bitmap trong C# từ bên trong các ứng dụng .NET của mình.

C# .NET API để tạo Bitmap - Tổng quan với C# Bitmap Ví dụ

Không có bất kỳ sự phụ thuộc nào của mã gốc và thư viện, Aspose.Drawing for .NET cho phép bạn vẽ các đối tượng đồ họa khác nhau như đường thẳng, cung tròn, hình chữ nhật, đa giác, hình elip, v.v. cũng như sử dụng bút và bút vẽ để tạo Đồ họa 2D sử dụng C# hoặc VB.NET. Chúng ta hãy xem cách tạo một hình ảnh từ đầu hoặc vẽ đồ họa trên một hình ảnh hiện có bằng C# với API vẽ tuyệt vời này.

API đồ họa C# .NET - Cài đặt

Trước khi bắt đầu, trước tiên chúng ta hãy xem các phương pháp cài đặt của Aspose.Drawing for .NET. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet trong Visual Studio.

PM> Install-Package Aspose.Drawing

Tạo một hình ảnh Bitmap từ đầu trong C#

Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng API để tạo một hình ảnh từ đầu. Để trình diễn, tôi sẽ chỉ thêm một vài đối tượng đồ họa vào hình ảnh, tuy nhiên, mã tương tự có thể được mở rộng để thêm các đối tượng khác. Sau đây là các bước để tạo một hình ảnh bằng Aspose.Drawing for .NET.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo ảnh bitmap trong C#.

// Tạo đối tượng Bitmap
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);
// Tạo và khởi tạo Đồ họa
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);            
// Tạo bút
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue), 2);
// Vẽ cung
graphics.DrawArc(pen, 0, 0, 700, 700, 0, 180);
// Tạo một cây bút khác
Pen pen1 = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Red), 2);
// Vẽ hình elip
graphics.DrawEllipse(pen1, 10, 10, 900, 700);
// Lưu bản vẽ thành định dạng hình ảnh mong muốn
bitmap.Save(@"drawing.png");

Xuất hình ảnh bitmap

tạo một hình ảnh từ đầu trong C#

Bạn có thể truy cập bài viết tài liệu sau để biết các mẫu mã vẽ các đối tượng đồ họa khác:

Vẽ đồ họa trên hình ảnh bitmap hiện có trong C#

Bạn cũng có thể tải một hình ảnh hiện có và vẽ các đối tượng đồ họa mong muốn trên đó. Tải và làm việc với một hình ảnh hiện có cũng đơn giản như tạo một hình ảnh mới. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

  • Tạo một thể hiện của lớp Bitmap và khởi tạo nó bằng đường dẫn của hình ảnh.
  • Vẽ đồ họa mong muốn chẳng hạn như đường thẳng, đa giác, v.v. giống như cách bạn đã thực hiện trong ví dụ trước.
  • Lưu hình ảnh đã cập nhật bằng phương thức Bitmap.Save(string).

Mẫu mã sau đây cho biết cách vẽ đồ họa trên hình ảnh hiện có bằng C#.

// Khởi tạo Bitmap với hình ảnh đầu vào
Bitmap bitmap = new Bitmap("input.png");
// Khởi tạo đồ họa
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
// Tạo một cây bút
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Orange), 4);
// vẽ đa giác
graphics.DrawPolygon(pen, new Point[] { new Point(100, 100), new Point(500, 400), new Point(900, 100) });
// Lưu bản vẽ thành định dạng hình ảnh mong muốn
bitmap.Save(@"drawing_updated.png");

đầu ra

vẽ đồ họa trên hình ảnh C#

API bitmap C# .NET - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để tạo ảnh bitmap mà không bị giới hạn đánh giá.

Phần kết luận

Trong bài viết này, tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng các tính năng cơ bản của Aspose.Drawing for .NET và tạo ảnh bitmap từ đầu trong C#. Ngoài ra, bạn đã biết cách thêm đồ họa vào hình ảnh bitmap hiện có bằng C#. Để khám phá tất cả các tính năng của API, bạn có thể tham khảo tài liệu và tải xuống mẫu mã.

Đối với các bài đăng và hướng dẫn sắp tới về Aspose.Drawing for .NET, hãy chú ý theo dõi và tiếp tục truy cập phần Dòng sản phẩm Aspose.Drawing.