Kết nối với Máy chủ IMAP bằng Python

Giao thức truy cập thư qua Internet(IMAP) là một trong những giao thức được sử dụng phổ biến nhất để đọc thư từ máy chủ email. Để truy cập hộp thư từ các ứng dụng khách của bạn, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối với máy chủ IMAP. Để đạt được điều này, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ IMAP bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tìm nạp thư từ máy chủ IMAP theo chương trình.

Thư viện Python để kết nối máy chủ IMAP

Aspose.Email dành cho Python là một thư viện giàu tính năng để tạo các ứng dụng email client bằng Python. Sử dụng thư viện, bạn có thể dễ dàng truy cập các máy chủ IMAP và làm việc với các thư. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET

Kết nối với Máy chủ IMAP bằng Python

Trước khi kết nối với máy chủ IMAP, bạn cần biết những điều sau.

 • Chủ nhà
 • tên tài khoản
 • Mật khẩu
 • Hải cảng

Sau khi có chúng, bạn có thể định cấu hình ứng dụng khách IMAP bằng các bước sau.

 • Tạo một đối tượng của lớp ImapClient và khởi tạo nó bằng máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và số cổng.
 • Đặt các tùy chọn bảo mật bằng thuộc tính ImapClient.securityoptions.
 • Sau khi hoàn tất, bạn có thể làm việc với máy chủ IMAP bằng đối tượng ImapClient.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thiết lập kết nối với máy chủ IMAP bằng Python.

from aspose.email import ImapClient, SecurityOptions

# Tạo và khởi tạo ứng dụng khách IMAP
client = ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd")

# Đặt các tùy chọn bảo mật
client.security_options = SecurityOptions.SSLIMPLICIT

Tìm nạp thông báo email từ máy chủ IMAP bằng Python

Sau khi thiết lập kết nối, bạn có thể tiến hành tìm nạp các email từ máy chủ IMAP bằng Python. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

 • Tạo một đối tượng của lớp ImapClient và cấu hình nó.
 • Chọn thư mục thư mong muốn bằng phương thức selectfolder().
 • Lặp lại danh sách thư bạn nhận được bằng phương thức listmessages().
 • Lưu tin nhắn vào đĩa bằng phương thức savemessage(), nếu cần.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc thư từ máy chủ IMAP bằng Python.

from aspose.email import ImapClient

# Tạo kết nối với máy chủ IMAP
with ImapClient("imap.gmail.com", 993, "username", "password") as conn:

  # Chọn thư mục
  conn.select_folder("Inbox")

  # Liệt kê tin nhắn
  for msg in conn.list_messages():

    # Lưu tin nhắn
    conn.save_message(msg.unique_id, msg.unique_id + "_out.eml")

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể thử và sử dụng Aspose.Email for Python miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ IMAP bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tìm nạp thư từ máy chủ IMAP và lưu chúng trên đĩa theo chương trình bằng Python. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Email bằng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi hoặc thắc mắc của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm