kết nối máy chủ POP3 trong C#

Post Office Protocol(POP3) là một giao thức email được sử dụng để tìm nạp email từ các máy chủ gửi thư. Trong khi triển khai ứng dụng email và làm việc với máy chủ POP3, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối để truy cập hộp thư. Để đạt được điều này, trong bài viết này, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ POP3 bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn.

API C# để kết nối máy chủ POP3

Aspose.Email for .NET là một API mạnh mẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng email khách có nhiều tính năng. API cho phép bạn tạo và gửi email cũng như truy xuất thư từ máy chủ POP3. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Kết nối với Máy chủ POP3 bằng C#

Để kết nối với máy chủ POP3, Aspose.Email for .NET cung cấp lớp Pop3Client. Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3.

 • Tạo một thể hiện của lớp Pop3Client.
 • Chỉ định máy chủ, tên người dùng và mật khẩu bằng phiên bản Pop3Client.
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 bằng C#.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Chỉ định máy chủ, tên người dùng, mật khẩu, Cổng và Tùy chọn Bảo mật cho máy khách của bạn
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// In tin nhắn sau khi kết nối
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Kết nối với Máy chủ POP3 qua Proxy

Trong nhiều trường hợp, bạn phải truy cập vào máy chủ email thông qua proxy. Hiện tại, Aspose.Email for .NET hỗ trợ kết nối với máy chủ POP3 thông qua SOCKS hoặc proxy HTTP.

Kết nối Máy chủ POP3 qua SOCKS Proxy

Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3 qua proxy SOCKS.

 • Tạo đối tượng SocksProxy và đặt địa chỉ, cổng và phiên bản SOCKS.
 • Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client và đặt địa chỉ, tên người dùng, mật khẩu và các cài đặt khác.
 • Đặt thuộc tính Pop3Client.Proxy thành đối tượng SocksProxy.
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 qua proxy SOCKS trong C#.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Đặt địa chỉ proxy
string proxyAddress = "192.168.203.142";

// Chỉ định số cổng
int proxyPort = 1080;

// Tạo một phiên bản của SocksProxy và định cấu hình nó
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.Proxy = proxy;

// Nhận thông tin hộp thư
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Kết nối Máy chủ POP3 qua HTTP Proxy

Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3 thông qua proxy HTTP.

 • Tạo một đối tượng HttpProxy và đặt địa chỉ, tên người dùng và mật khẩu.
 • Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client và đặt địa chỉ, tên người dùng, mật khẩu và các cài đặt khác.
 • Đặt thuộc tính Pop3Client.Proxy thành đối tượng HttpProxy.
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 qua proxy HTTP trong C#.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Tạo và định cấu hình HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);
client.Proxy = proxy;

// Nhận thông tin hộp thư
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Kết nối với máy chủ POP3 bật SSL

Trong trường hợp kết nối với máy chủ POP3 hỗ trợ SSL, bạn sẽ cần đặt các tùy chọn bảo mật bổ sung bằng cách sử dụng thuộc tính Pop3Client.SecurityOptions. Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 hỗ trợ SSL.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Chỉ định máy chủ, tên người dùng, mật khẩu, Cổng và Tùy chọn Bảo mật cho máy khách của bạn
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;

// Đối với máy chủ POP3 hỗ trợ SSL
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLAuto;

// In tin nhắn sau khi kết nối
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.Email for .NET miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ POP3 bằng C# từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Hơn nữa, bạn đã biết cách kết nối với máy chủ POP3 hỗ trợ SSL hoặc thiết lập kết nối qua SOCKS hoặc proxy HTTP. Bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Email dành cho .NET bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm