Kết nối với Máy chủ POP3 trong Java

Post Office Protocol(POP3) là một giao thức email được sử dụng để tìm nạp email từ các máy chủ gửi thư. Trong khi triển khai ứng dụng email và làm việc với máy chủ POP3, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối để truy cập hộp thư. Để đạt được điều này, trong bài viết này, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ POP3 trong Java.

API Java để kết nối máy chủ POP3

Aspose.Email dành cho Java là một API tuyệt vời cho phép bạn tạo các ứng dụng email khách có nhiều tính năng. API cho phép bạn tạo và gửi email cũng như truy xuất thư từ máy chủ POP3. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để kết nối với máy chủ POP3 và truy cập hộp thư. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Kết nối với Máy chủ POP3 trong Java

Để kết nối với máy chủ POP3, Aspose.Email for Java cung cấp lớp Pop3Client. Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3.

 • Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client.
 • Chỉ định máy chủ, tên người dùng và mật khẩu bằng phiên bản Pop3Client.
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 trong Java.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Chỉ định máy chủ, tên người dùng và mật khẩu, Cổng và Tùy chọn Bảo mật cho máy khách của bạn
client.setHost("pop.gmail.com");
client.setUsername("your.username@gmail.com");
client.setPassword("your.password");
client.setPort(995);
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);
System.out.println("Connecting to POP3 server using SSL.");

// Truy cập hộp thư

Kết nối với Máy chủ POP3 qua Proxy

Trong nhiều trường hợp, bạn phải truy cập vào máy chủ email thông qua proxy. Hiện tại, Aspose.Email for Java hỗ trợ kết nối với máy chủ POP3 thông qua SOCKS hoặc proxy HTTP.

Kết nối Máy chủ POP3 qua SOCKS Proxy

Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3 qua proxy SOCKS.

 • Tạo đối tượng SocksProxy và đặt địa chỉ, cổng và phiên bản SOCKS.
 • Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client và đặt địa chỉ, tên người dùng, mật khẩu và các cài đặt khác.
 • Đặt proxy thành đối tượng SocksProxy bằng phương thức Pop3Client.setProxy().
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 qua proxy SOCKS trong Java.

// Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");

// Đặt địa chỉ proxy, cổng và proxy
String proxyAddress = "192.168.203.142";
int proxyPort = 1080;
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.setProxy(proxy);

// Truy cập hộp thư
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();

Kết nối Máy chủ POP3 qua HTTP Proxy

Sau đây là các bước để kết nối với máy chủ POP3 thông qua proxy HTTP.

 • Tạo một đối tượng HttpProxy và đặt địa chỉ, tên người dùng và mật khẩu.
 • Tạo một phiên bản của lớp Pop3Client và đặt địa chỉ, tên người dùng, mật khẩu và các cài đặt khác.
 • Đặt proxy thành đối tượng HttpProxy bằng phương pháp Pop3Client.setProxy().
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 thông qua proxy HTTP trong Java.

// Tạo một phiên bản của HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Tạo Pop3Client
try (Pop3Client client = new Pop3Client("imap.domain.com", "username", "password")) {
  // Đặt proxy HTTP
  client.setProxy(proxy);
 
  // Truy cập hộp thư
  Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.Email for Java miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ POP3 trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách kết nối với máy chủ qua SOCKS hoặc proxy HTTP. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Email dành cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm