Chuyển đổi Email sang PDF

Có thể có nhiều tình huống khác nhau khi bạn cần nhúng nội dung của email vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi email thành một định dạng có thể dễ dàng nhúng và hiển thị. Một trong những giải pháp khả thi là chuyển đổi email sang PDF. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước và mẫu mã về cách chuyển đổi email sang PDF trong C#. Bạn có thể làm theo các bước được cung cấp và sử dụng mẫu mã cho chuyển đổi EML sang PDF và MSG sang PDF trong C#.

C# Email to PDF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Email for .NET là một thư viện lớp C# được thiết kế để tạo và thao tác các định dạng email phổ biến từ bên trong các ứng dụng .NET. Kết hợp với Aspose.Words for .NET, API cho phép bạn chuyển đổi các email EML và MSG sang định dạng PDF với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt chúng trong các ứng dụng .NET của mình bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words
PM> Install-Package Aspose.Email

Các bước chuyển đổi EML hoặc MSG sang PDF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi thư điện tử sang định dạng PDF trong C#.

// Tải thông báo email bằng tệp
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("message.msg");
  • Lưu email vào đối tượng MemoryStream ở định dạng MHTML mặc định.
// Tạo dòng bộ nhớ
MemoryStream ms = new MemoryStream();

// Lưu email vào luồng bộ nhớ
MailMessage.Save(ms, Aspose.Email.SaveOptions.DefaultMhtml);
// Tạo và đặt các tùy chọn tải
var loadOptions = new Aspose.Words.LoadOptions();
loadOptions.LoadFormat = LoadFormat.Mhtml;
// Tạo một phiên bản của Tài liệu và tải MTHML từ MemoryStream
var document = new Aspose.Words.Document(ms, loadOptions);
// tạo một phiên bản của lớp PDFSaveOptions
var pdfSaveOptions = new Aspose.Words.Saving.PdfSaveOptions();
// Lưu email dưới dạng PDF
document.Save("email-to-pdf.pdf", pdfSaveOptions);

Chuyển đổi email sang PDF C# - Mã hoàn chỉnh

Sau đây là mã hoàn chỉnh để chuyển đổi một email sang PDF bằng cách sử dụng Aspose.Emails cho .NET và Aspose.Words for .NET APIs.

// Tải tin nhắn email
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("message.msg");

MemoryStream ms = new MemoryStream();
mailMsg.Save(ms, Aspose.Email.SaveOptions.DefaultMhtml);

// tạo một phiên bản của LoadOptions và đặt LoadFormat thành Mhtml
var loadOptions = new Aspose.Words.LoadOptions();
loadOptions.LoadFormat = LoadFormat.Mhtml;

// tạo một phiên bản của Tài liệu và tải MTHML từ MemoryStream
var document = new Aspose.Words.Document(ms, loadOptions);

// tạo một phiên bản của HtmlSaveOptions
var saveOptions = new Aspose.Words.Saving.PdfSaveOptions();
document.Save("email-to-pdf.pdf", saveOptions);

EML hoặc MSG sang PDF C# Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để chuyển đổi email sang PDF mà không có giới hạn đánh giá.

Aspose Email to PDF Converter - Live Demo

Sự kết luận

Chuyển đổi email sang PDF có thể đi vào thực tế khi bạn cần nhúng email vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Do đó, trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi email sang PDF trong C# trong các ứng dụng .NET của mình. Để khám phá thêm về các API đang được sử dụng, bạn có thể truy cập các tài liệu sau.

Xem thêm