Tạo danh sách phân phối Outlook trong Java

Danh sách phân phối email giúp bạn có thể gửi email đến một nhóm người mà không cần viết địa chỉ email riêng lẻ. Bạn có thể tạo một số danh sách dựa trên các kiểu người như quan chức, xã hội, v.v. MS Outlook cũng cho phép bạn tạo danh sách phân phối và thường thì bạn có thể cần tạo danh sách như vậy theo chương trình. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách tạo và đọc danh sách phân phối MS Outlook theo lập trình trong Java.

Java API để tạo danh sách phân phối MS Outlook

Aspose.Email dành cho Java là một API tuyệt vời để làm việc với email. Nó cho phép bạn tạo, gửi và xử lý email và làm việc với các ứng dụng email khác nhau bao gồm cả MS Outlook. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để tạo và đọc danh sách phân phối Outlook trong bài viết này. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Tạo danh sách phân phối trong MS Outlook bằng Java

MS Outlook sử dụng định dạng PST để lưu trữ thông tin về danh sách phân phối. Hãy xem cách tạo danh sách phân phối trong MS Outlook theo lập trình bằng Aspose.Email for Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo danh sách phân phối MS Outlook trong Java.

String dataDir = "outlook/";

String displayName1 = "Sebastian Wright";
String email1 = "SebastianWright@dayrep.com";

String displayName2 = "Wichert Kroos";
String email2 = "WichertKroos@teleworm.us";

String strEntryId1;
String strEntryId2;

// Tạo danh sách phân phối từ các địa chỉ liên hệ
try (PersonalStorage personalStorage = PersonalStorage.create(dataDir + "list.pst", FileFormatVersion.Unicode)) {
  // Thêm thư mục liên hệ vào PST
  FolderInfo contactFolder = personalStorage.createPredefinedFolder("Contacts", StandardIpmFolder.Contacts);

  // Tạo liên hệ
  strEntryId1 = contactFolder.addMapiMessageItem(new MapiContact(displayName1, email1));
  strEntryId2 = contactFolder.addMapiMessageItem(new MapiContact(displayName2, email2));

  // Tạo một bộ sưu tập để giữ các thành viên
  MapiDistributionListMember member1 = new MapiDistributionListMember(displayName1, email1);
  member1.setEntryIdType(MapiDistributionListEntryIdType.Contact);
  member1.setEntryId(Base64.getDecoder().decode(strEntryId1));

  MapiDistributionListMember member2 = new MapiDistributionListMember(displayName2, email2);
  member2.setEntryIdType(MapiDistributionListEntryIdType.Contact);
  member2.setEntryId(Base64.getDecoder().decode(strEntryId2));

  // Thêm thành viên vào bộ sưu tập
  MapiDistributionListMemberCollection members = new MapiDistributionListMemberCollection();
  members.add(member1);
  members.add(member2);

  // Tạo danh sách
  MapiDistributionList distributionList = new MapiDistributionList("Contact list", members);
  distributionList.setBody("Distribution List Body");
  distributionList.setSubject("Sample Distribution List using Aspose.Email");

  // Thêm danh sách phân phối vào PST
  contactFolder.addMapiMessageItem(distributionList);
}

Đọc danh sách phân phối MS Outlook trong Java

Bạn cũng có thể đọc danh sách phân phối Outlook và tìm nạp thông tin của các liên hệ. Các bước sau đây cho biết cách thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc danh sách phân phối MS Outlook trong Java.

// Tải tệp PST
MapiMessage message = MapiMessage.load("list.pst");

// Tìm nạp danh sách phân phối
MapiDistributionList dlist = (MapiDistributionList)message.toMapiMessageItem();

// Nhận bộ sưu tập thành viên
MapiDistributionListMemberCollection members = dlist.getMembers();

// Đọc từng MapiDistributionListMember từ bộ sưu tập
MapiDistributionListMember member1 = members.get(0);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Email for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Danh sách phân phối trong MS Outlook cho phép bạn gửi email đến một nhóm người. Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo danh sách phân phối MS Outlook trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách đọc danh sách phân phối Outlook theo chương trình. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về API email Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi hoặc thắc mắc của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm