Tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python

Post Office Protocol(POP3) là một giao thức email phổ biến được sử dụng để tìm nạp email từ các máy chủ thư. Để làm việc với các thư email trong hộp thư, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối với máy chủ POP3. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ POP3 từ bên trong ứng dụng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python.

Thư viện Python để tìm nạp email từ máy chủ POP3

Để truy xuất email từ máy chủ POP3, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for Python. Đây là một thư viện xử lý email giàu tính năng cho phép bạn tạo và gửi email cũng như làm việc với các giao thức email phổ biến. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET

Kết nối với Máy chủ POP3 bằng Python

Trước khi bạn truy cập hộp thư và đọc email từ máy chủ POP3, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối. Sau đây là các bước để thiết lập kết nối với máy chủ POP3 bằng Python.

 • Tạo một thể hiện của lớp Pop3Client.
 • Chỉ định máy chủ, tên người dùng và mật khẩu bằng đối tượng Pop3Client.
 • Truy cập hộp thư.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết nối với máy chủ POP3 bằng Python.

from aspose.email import Pop3Client, SecurityOptions

# Tạo và khởi tạo ứng dụng khách POP3
client = Pop3Client()

# Chỉ định máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và cổng cho khách hàng của bạn
client.host = "pop.gmail.com"
client.username = "your.username@gmail.com"
client.password = "your.password"
client.port = 995

# Đặt các tùy chọn bảo mật
client.security_options = SecurityOptions.AUTO
# Đối với máy chủ hỗ trợ SSL, hãy sử dụng SecurityOptions.SSLEXPLICIT

Tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python

Khi bạn đã thiết lập kết nối với máy chủ POP3, bạn có thể đọc email từ hộp thư. Sau đây là các bước để tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python.

 • Thiết lập kết nối với máy chủ POP3 bằng lớp Pop3Client.
 • Nhận số lượng tin nhắn bằng cách sử dụng phương thức Pop3Client.getmessagecount().
 • Bắt đầu một vòng lặp và tìm nạp từng thông báo theo chỉ mục bằng cách sử dụng phương thức Pop3Client.fetchmessage().
 • Đọc chi tiết của thư như chủ đề, từ, nội dung, v.v.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python.

from aspose.email import Pop3Client, SecurityOptions

# Tạo và khởi tạo ứng dụng khách POP3
client = Pop3Client("pop.gmail.com", 995, "username", "password")
client.security_options = SecurityOptions.AUTO

# Nhận số lượng tin nhắn
messageCount = client.get_message_count()
print("Total messages: " + str(messageCount))

# Tìm nạp từng thư một  
for i in range(0,messageCount):
  message = client.fetch_message(i+1)
  print("From:" + str(message.from_address))
  print("Subject:" + message.subject)
  print(message.html_body)

Thư viện Python để tìm nạp email POP3 - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể thử và sử dụng Aspose.Email for Python miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ POP3 bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tìm nạp email từ máy chủ POP3 theo lập trình bằng Python. Bạn có thể dễ dàng cài đặt Aspose.Email for Python và tích hợp tính năng đọc email từ máy chủ POP3.

Tìm hiểu thêm về Thư viện Email Python

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Email bằng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm