Thêm và xóa thành viên trong danh sách phân phối MS Exchange trong Java

MS Exchange Server cho phép bạn tạo danh sách phân phối để gửi email đến một nhóm người. Trong bài viết trước, chúng tôi đã trình bày cách tạo hoặc tìm nạp danh sách phân phối Exchange trong Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hoặc xóa thành viên trong danh sách phân phối MS Exchange trong Java.

Java API để quản lý các thành viên của danh sách phân phối Exchange

Để làm việc với các thành viên của danh sách phân phối trên MS Exchange Server, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for Java. Nó là một API mạnh mẽ cho phép bạn làm việc với MS Exchange Server một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Thêm thành viên vào danh sách phân phối MS Exchange trong Java

Sau đây là các bước để thêm thành viên vào danh sách phân phối MS Exchange trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm thành viên vào danh sách phân phối Exchange trong Java.

// Kết nối với Máy chủ Exchange
IEWSClient client = EWSClient.getEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Nhận danh sách
ExchangeDistributionList[] distributionLists = client.listDistributionLists();

// Tạo một danh sách mới và thêm các thành viên sẽ được thêm vào
MailAddressCollection newMembers = new MailAddressCollection();
newMembers.add("address4@host.com");
newMembers.add("address5@host.com");

// Thêm danh sách mới vào danh sách hiện có
client.addToDistributionList(distributionLists[0], newMembers);

Xóa thành viên khỏi danh sách phân phối MS Exchange trong Java

Sau đây là các bước để xóa thành viên khỏi danh sách phân phối MS Exchange bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa thành viên khỏi danh sách phân phối Exchange trong Java.

// Kết nối với Máy chủ Exchange
IEWSClient client = EWSClient.getEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Nhận danh sách
ExchangeDistributionList[] distributionLists = client.listDistributionLists();

// Tìm nạp các thành viên của danh sách mong muốn
MailAddressCollection members = client.fetchDistributionList(distributionLists[0]);

// Tạo danh sách mới và thêm thành viên sẽ bị xóa
MailAddressCollection membersToDelete = new MailAddressCollection();
membersToDelete.addMailAddress(members.get_Item(0));
membersToDelete.addMailAddress(members.get_Item(1));

// Xóa thành viên
client.deleteFromDistributionList(distributionLists[0], membersToDelete);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Email dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày cách thao tác các thành viên trong danh sách phân phối MS Exchange theo chương trình. Với sự trợ giúp của các mẫu mã, bạn đã biết cách thêm hoặc xóa thành viên khỏi danh sách phân phối Exchange trong Java. Ngoài ra, bạn có thể khám phá tài liệu để đọc thêm về Aspose.Email dành cho Java. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm