Đọc tệp Outlook MSG trong C#

MSG là định dạng tệp phổ biến được MS Outlook sử dụng để lưu trữ email, danh bạ, cuộc hẹn, v.v. Trong khi làm việc với tính năng tự động hóa email từ bên trong các ứng dụng .NET, bạn có thể cần đọc các tệp MSG. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách phân tích cú pháp và đọc các tệp Outlook MSG trong C#. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách tìm nạp các tệp đính kèm từ tệp MSG theo chương trình.

C# .NET API để phân tích cú pháp và đọc các tệp MSG

Aspose.Email for .NET là một API .NET mạnh mẽ cung cấp nhiều tính năng để triển khai các ứng dụng email client. Nó hỗ trợ tạo, gửi, đọc và thao tác email một cách liền mạch. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để phân tích cú pháp và đọc các tệp MSG cũng như trích xuất các tệp đính kèm của chúng. Bạn có thể cài đặt API từ NuGet hoặc tải xuống DLL của nó.

PM> Install-Package Aspose.Email

Phân tích cú pháp và đọc tệp Outlook MSG trong C#

Aspose.Email for .NET cho phép đọc tất cả dữ liệu cần thiết từ tệp MSG như người gửi, người nhận, nội dung email, v.v. Hãy xem cách đọc dữ liệu này từ tệp MSG trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc tệp Outlook MSG trong C#.

// Tạo một phiên bản của MailMessage từ tệp
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Nhận chủ đề
Console.WriteLine("Subject:" + message.Subject);

// Nhận từ địa chỉ
Console.WriteLine("From:" + message.From);

// Nhận cơ thể
Console.WriteLine("Body" + message.Body);

// Nhận thông tin người nhận
Console.WriteLine("Recipient: " + message.To);

// Nhận tệp đính kèm
foreach (var att in message.Attachments)
{
    Console.Write("Attachment Name: " + att.Name); 
}

Nhận tệp đính kèm từ tệp MSG trong C#

Aspose.Email for .NET cũng cho phép bạn tìm nạp các tệp đính kèm từ tệp MSG. Các bước sau đây cho biết cách tìm nạp và lưu các phần đính kèm của tệp MSG trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lấy và lưu các phần đính kèm của tệp MSG trong C#.

// Tạo một phiên bản của MailMessage từ tệp
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Lặp lại qua bộ sưu tập tệp đính kèm
foreach (var attachment in message.Attachments)
{
    // Lưu tệp đính kèm
    attachment.Save(attachment.Name);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Email for .NET mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách đọc các tệp Outlook MSG theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tìm nạp các tệp đính kèm trong tệp MSG và lưu chúng trên đĩa. Để khám phá thêm về Aspose.Email for .NET, bạn có thể truy cập tài liệu. Ngoài ra, trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm