Viết và đọc tin nhắn trên Thunderbird Storage trong C# .NET

Thunderbird là một ứng dụng email khách mã nguồn mở cho phép bạn định cấu hình nhiều máy chủ email và truy cập vào các thư email của chúng. Điều này giúp bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản ở một nơi duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo và truy cập các thư email trong bộ lưu trữ Thunderbird theo chương trình. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách viết và đọc tin nhắn trên bộ lưu trữ Thunderbird trong C# .NET.

C# .NET API để viết và đọc tin nhắn trong bộ nhớ Thunderbird

Để viết và đọc email trong bộ nhớ Thunderbird, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for .NET. Đây là một API xử lý email cho phép bạn thao tác với email và làm việc với các ứng dụng email phổ biến như Thunderbird, Outlook, v.v. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó từ NuGet bằng lệnh sau .

PM> Install-Package Aspose.Email

Viết tin nhắn trên bộ nhớ Thunderbird trong C# .NET

Bạn có thể tạo tin nhắn mới và lưu trữ chúng trên bộ nhớ của Thunderbird trong vòng vài bước bằng cách sử dụng Aspose.Email for .NET. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách viết tin nhắn vào bộ lưu trữ Thunderbird trong C# .NET.

// Mở tệp lưu trữ bằng FileStream
FileStream stream = new FileStream("ExampleMbox.mbox", FileMode.Open, FileAccess.Write);

// Khởi tạo MboxStorageWriter và chuyển luồng cho nó
MboxrdStorageWriter writer = new MboxrdStorageWriter(stream, false);

// Soạn thư mới bằng lớp MailMessage
MailMessage message = new MailMessage("from@domain.com", "to@domain.com", Guid.NewGuid().ToString(), "added from Aspose.Email");
message.IsDraft = false;

// Thêm tin nhắn này vào bộ nhớ
writer.WriteMessage(message);

// Đóng tất cả các luồng liên quan
writer.Dispose();
stream.Close();

Đọc tin nhắn từ Thunderbird Storage trong C#

Để đọc thư từ bộ nhớ Thunderbird, chúng ta cần tải tệp lưu trữ bằng lớp MboxrdStorageReader. Sau đây là các bước để đọc tin nhắn từ Thunderbird trong C#.

 • Đầu tiên, tải tệp MBOX vào đối tượng FileStream.
 • Sau đó, tạo một phiên bản của MboxrdStorageReader để đọc tệp lưu trữ.
 • Sau đó, đọc tin nhắn đầu tiên bằng phương thức MboxrdStorageReader.ReadNextMessage().
 • Sau đó, bắt đầu một vòng lặp để lặp lại tất cả các thông báo.
 • Đọc từng tin nhắn và lưu vào đĩa nếu cần.
 • Cuối cùng, vứt bỏ người đọc ở phần cuối.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc tin nhắn từ bộ lưu trữ Thunderbird trong C#.

// Mở tệp lưu trữ bằng FileStream
FileStream stream = new FileStream("ExampleMbox.mbox", FileMode.Open, FileAccess.Read);

// Tạo một phiên bản của lớp MboxrdStorageReader và chuyển luồng
MboxrdStorageReader reader = new MboxrdStorageReader(stream, false);

// Bắt đầu đọc tin nhắn
MailMessage message = reader.ReadNextMessage();

// Đọc tất cả các tin nhắn trong một vòng lặp
while (message != null)
{
  // Thao tác tin nhắn - hiển thị nội dung
  Console.WriteLine("Subject: " + message.Subject);
  
  // Lưu tin nhắn này ở định dạng EML hoặc MSG
  message.Save(message.Subject + ".eml", SaveOptions.DefaultEml);
  message.Save(message.Subject + ".msg", SaveOptions.DefaultMsgUnicode);

  // Nhận tin nhắn tiếp theo
  message = reader.ReadNextMessage();
}

// Đóng các luồng
reader.Dispose();
stream.Close();

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Email for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Sử dụng Thunderbird, bạn có thể truy cập email từ nhiều tài khoản tại một vị trí duy nhất. Trong bài viết này, bạn đã học cách viết thư vào bộ lưu trữ Thunderbird trong C# .NET. Ngoài ra, bạn đã thấy cách đọc tin nhắn từ bộ lưu trữ Thunderbird theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Email dành cho .NET. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể đăng lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm