Viết và đọc tin nhắn trên Thunderbird Storage trong Java

Thunderbird là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép bạn định cấu hình các tài khoản email của mình và truy cập các thông báo email từ chúng. Ứng dụng này giúp bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản ở một nơi duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo và truy cập các thư email trong bộ nhớ Thunderbird theo chương trình. Theo đó, bài viết này hướng dẫn cách viết và đọc tin nhắn trên bộ lưu trữ Thunderbird trong Java.

API Java để viết và đọc tin nhắn trong Thunderbird Storage

Để viết và đọc email trong bộ nhớ Thunderbird, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for Java. Nó là một API xử lý email cho phép bạn thao tác với email và làm việc với các ứng dụng email phổ biến như Thunderbird, Outlook, v.v. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Viết tin nhắn trên Thunderbird Storage trong Java

Bạn có thể tạo tin nhắn mới và lưu trữ chúng trên bộ nhớ của Thunderbird trong vòng vài bước bằng cách sử dụng Aspose.Email for Java. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách viết tin nhắn vào bộ lưu trữ Thunderbird trong Java.

// Tải tập tin
try (FileOutputStream writeStream = new FileOutputStream("inbox")) {
  
  // Tạo nhà văn
  try (MboxrdStorageWriter writer = new MboxrdStorageWriter(writeStream, false)) {
    
    // Tải tin nhắn từ tệp MSG
    MailMessage msg = MailMessage.load("Message.msg");
    String[] fromMarker = {null};
    
    // Viết tin nhắn
    writer.writeMessage(msg, fromMarker);
  }
}

Đọc tin nhắn từ Thunderbird Storage trong Java

Để đọc thư từ bộ lưu trữ Thunderbird, chúng tôi cần tải tệp lưu trữ bằng lớp MboxrdStorageReader. Sau đây là các bước để đọc thư từ Thunderbird trong Java.

 • Đầu tiên, tải tệp MBOX vào đối tượng FileInputStream.
 • Sau đó, tạo một phiên bản của MboxrdStorageReader để đọc tệp lưu trữ.
 • Sau đó, đọc tin nhắn đầu tiên bằng phương thức MboxrdStorageReader.readNextMessage().
 • Sau đó, bắt đầu một vòng lặp để lặp lại tất cả các thông báo.
 • Đọc từng tin nhắn và lưu vào đĩa nếu cần.
 • Cuối cùng, vứt bỏ người đọc ở phần cuối.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc thư từ bộ lưu trữ Thunderbird trong Java.

// Tải tập tin
try (FileInputStream stream = new FileInputStream("file.mbox")) {
  
  // Tạo các tùy chọn tải
  MboxLoadOptions lo = new MboxLoadOptions();
  lo.setLeaveOpen(false);
  
  // Đọc tin nhắn từ tệp
  try (MboxrdStorageReader reader = new MboxrdStorageReader(stream, lo)) {
    MailMessage msg;
    String[] fromMarker = {null};
    while ((msg = reader.readNextMessage(/* out */fromMarker)) != null) {
      System.out.println(fromMarker[0]);
    }
  }
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Email for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Sử dụng Thunderbird, bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản tại một vị trí duy nhất. Trong bài này, bạn đã học cách viết thư vào bộ lưu trữ Thunderbird trong Java. Ngoài ra, bạn đã thấy cách đọc tin nhắn từ bộ lưu trữ Thunderbird theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Email dành cho Java. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể đăng lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm