Chuyển đổi XBRL sang PDF bằng C#

Tệp XBRL(eXtensible Business Reporting Language) cung cấp báo cáo kinh doanh kỹ thuật số để trao đổi thông tin kinh doanh. Nó cung cấp một cách để truyền đạt dữ liệu kinh doanh và tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sổ cái, v.v. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có thể cần trích xuất và chia sẻ dữ liệu XBRL ở định dạng PDF. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi XBRL sang PDF bằng C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

  1. [C# API để chuyển đổi XBRL sang PDF](# CSharp-API-to-Convert-XBRL-to-PDF)
  2. [Chuyển đổi XBRL sang PDF](# Convert-XBRL-to-PDF-in-CSharp)
  3. [Chuyển đổi XBRL XML sang PDF](# Convert-XBRL-XML-to-PDF-using-CSharp)

C# API để chuyển đổi XBRL sang PDF

Để chuyển đổi tài liệu XBRL sang PDF, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình gồm hai bước. Đầu tiên, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Finance cho .NET để chuyển đổi XBRL thành XLSX, sau đó chúng tôi sẽ chuyển đổi XLSX thành tài liệu PDF bằng API Aspose.Cells for .NET. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt chúng bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Finance
PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi XBRL sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XBRL (.xbrl) sang tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tải tệp XBRL bằng lớp XbrlDocument.
  2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp SaveOptions và đặt SaveFormat là XLSX.
  3. Sau đó, chuyển đổi XBRL thành XLSX và lưu trong một đối tượng FileStream bằng phương thức XbrlDocument.Save().
  4. Sau đó, mở đối tượng XLSX FileStream bằng lớp Workbook.
  5. Cuối cùng, gọi phương thức Workbook.Save() để lưu tài liệu ở định dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra và kiểu SaveFormat(PDF) làm đối số.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi XBRL sang PDF bằng C#.

// Tải tài liệu XBRL
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xbrl");

// Đặt các tùy chọn lưu
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Lưu XBRL dưới dạng XLSX trong File Stream
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Lưu tài liệu ở định dạng PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);
Chuyển đổi XBRL sang PDF trong C#

Chuyển đổi XBRL sang PDF.

Chuyển đổi XBRL XML sang PDF bằng C#

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi dữ liệu XBRL từ tệp XML (.xml) sang tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần nhập tệp .xml thay vì tệp .xbrl ở bước đầu tiên.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi tệp XML sang tài liệu PDF bằng C#.

// Tải tài liệu XML
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xml");

// Đặt tùy chọn lưu
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Lưu XML dưới dạng XLSX trong File Stream
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Lưu tài liệu ở định dạng PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi tệp XBRL sang tài liệu PDF. Chúng tôi cũng đã biết cách lưu dữ liệu XBRL từ tệp XML sang tài liệu PDF theo chương trình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Finance cho .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm