Chuyển CFF sang TTF trong C#.

Phông chữ CFF còn được gọi là Định dạng Phông chữ Nhỏ gọn. Các tệp này có thể bao gồm các phông chữ khác nhau dưới dạng một vùng chứa. Trong khi đó, các phông chữ TTF phổ biến vì chúng đảm bảo chất lượng hiển thị và in ấn cao nhất mà không phụ thuộc vào độ phân giải. Do đó, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF trong một số trường hợp. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF theo chương trình trong C#.

  1. Chuyển đổi CFF sang TTF - Cài đặt API C#
  2. Cách chuyển đổi CFF sang TTF trong C#
  3. Chuyển CFF sang TTF trong C#

Bộ chuyển đổi CFF sang TTF - Cài đặt API C#

Aspose.Font for .NET hỗ trợ làm việc với các loại phông chữ, glyphs và mã hóa khác nhau. Nó cho phép bạn trích xuất thông tin phông chữ, chuyển đổi các loại phông chữ khác nhau và nhiều tính năng khác được API hỗ trợ. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới hoặc cài đặt tệp từ thư viện NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Font

Cách chuyển đổi CFF sang TTF trong C#

Bạn có thể chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF bằng các bước sau:

  1. Tạo định nghĩa tệp phông chữ.
  2. Tải phông chữ đầu vào với thay thế phông chữ và dữ liệu khác.
  3. Chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF.

Phần sau đây giải thích chi tiết hơn về cách chuyển đổi CFF sang TTF trong C# bằng cách thực hiện theo các bước sau.

Chuyển CFF sang TTF trong C#

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF trong C#:

  1. Tạo đối tượng định nghĩa tệp phông chữ với lớp FontFileDefinition.
  2. Tải tệp phông chữ đầu vào với thay thế phông chữ và các dữ liệu liên quan khác.
  3. Chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF bằng phương thức SaveToFormat().

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong C#:

// Tạo luồng cho tệp phông chữ đầu ra
FileStream outStream = File.Create("output.ttf");

// Tải tệp Phông chữ CFF
Aspose.Font.Sources.FileSystemStreamSource source = new Aspose.Font.Sources.FileSystemStreamSource("Montserrat-Regular.cff");

// Tạo định nghĩa tệp phông chữ
Aspose.Font.Sources.FontFileDefinition fileDefinition = new Aspose.Font.Sources.FontFileDefinition(source);

// Tạo định nghĩa phông chữ
Aspose.Font.Sources.FontDefinition fontDefinition = new Aspose.Font.Sources.FontDefinition(Aspose.Font.FontType.CFF, fileDefinition);

// mở phông chữ
Aspose.Font.Font font = Aspose.Font.Font.Open(fontDefinition);

// Chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF
font.SaveToFormat(outStream, Aspose.Font.FontSavingFormats.TTF);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF theo chương trình trong C#. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu về các tính năng khác của API bằng cách truy cập phần tài liệu. Trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm