Chuyển đổi CFF sang TTF trong Java.

Các tệp CFF có tính linh hoạt và khả năng mở rộng để được sử dụng với môi trường in chất lượng cao. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng phông chữ TTF True Type. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi CFF sang TTF theo lập trình trong Java.

 1. [Công cụ chuyển đổi CFF sang TTF - Cấu hình API Java](# section1)
 2. [Các bước chuyển đổi CFF sang TTF trong Java](# section2)
 3. [Chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java](# section3)

Bộ chuyển đổi CFF sang TTF - Cấu hình API Java

API Aspose.Font for Java hỗ trợ thao tác với các loại phông chữ khác nhau hoặc chuyển đổi chúng sang các định dạng tệp được hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống tệp JAR của API hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Các bước chuyển đổi CFF sang TTF trong Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF bằng các bước sau:

 1. Tạo định nghĩa tệp phông chữ.
 2. Tải phông chữ đầu vào với thay thế phông chữ và dữ liệu khác.
 3. Chuyển đổi CFF sang phông chữ TTF.

Phần bên dưới trình bày chi tiết cách chuyển đổi CFF sang TTF trong Java.

Chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp phông chữ CFF sang TTF true type:

 1. Tạo một đối tượng của lớp FontFileDefinition.
 2. Tải tệp CFF nguồn với thay thế phông chữ và thông tin liên quan.
 3. Chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF với phương thức saveToFormat().

Đoạn mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java.

FileOutputStream outStream = new FileOutputStream("output.ttf");

// Tải tệp Phông chữ CFF
com.aspose.font.FileSystemStreamSource source = new com.aspose.font.FileSystemStreamSource("Montserrat-Regular.cff");

// Tạo định nghĩa tệp phông chữ
com.aspose.font.FontFileDefinition fileDefinition = new com.aspose.font.FontFileDefinition(source);

// Tạo định nghĩa phông chữ
com.aspose.font.FontDefinition fontDefinition = new com.aspose.font.FontDefinition(com.aspose.font.FontType.CFF, fileDefinition);

// Mở phông chữ
com.aspose.font.Font font = com.aspose.font.Font.open(fontDefinition);

// Chuyển đổi CFF sang TTF
font.saveToFormat(outStream, com.aspose.font.FontSavingFormats.TTF);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF True Type theo lập trình trong Java. Trong khi đó, bạn có thể khám phá thêm các tính năng khác bằng cách xem qua tài liệu không gian. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm