Chuyển đổi CFF sang TTF trong Java.

Các tệp CFF có tính linh hoạt và khả năng mở rộng để sử dụng với môi trường in chất lượng cao. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng phông chữ TTF True Type. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java.

 1. Chuyển đổi CFF sang TTF - Cấu hình API Java
 2. Cách chuyển đổi CFF sang TTF trong Java
 3. Chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java

Trình chuyển đổi CFF sang TTF - Cấu hình API Java

Aspose.Font for Java API hỗ trợ thao tác với các loại phông chữ khác nhau7] hoặc chuyển đổi chúng sang các định dạng tệp được hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống tệp JAR của API hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi CFF sang TTF trong Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF bằng các bước sau:

 1. Tạo định nghĩa tệp phông chữ.
 2. Tải phông chữ đầu vào với thay thế phông chữ và dữ liệu khác.
 3. Chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF.

Phần bên dưới giải thích thêm về cách chuyển đổi CFF sang TTF trong Java.

Chuyển đổi CFF sang TTF theo lập trình trong Java

Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp phông chữ CFF sang TTF kiểu chữ thật:

 1. Tạo một đối tượng của lớp FontFileDefinition.
 2. Tải tệp CFF nguồn có thay thế phông chữ và thông tin liên quan.
 3. Chuyển đổi phông chữ CFF sang định dạng TTF bằng phương thức saveToFormat().

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java.

FileOutputStream outStream = new FileOutputStream("output.ttf");

// Tải tệp Phông chữ CFF
com.aspose.font.FileSystemStreamSource source = new com.aspose.font.FileSystemStreamSource("Montserrat-Regular.cff");

// Tạo định nghĩa tệp phông chữ
com.aspose.font.FontFileDefinition fileDefinition = new com.aspose.font.FontFileDefinition(source);

// Tạo định nghĩa phông chữ
com.aspose.font.FontDefinition fontDefinition = new com.aspose.font.FontDefinition(com.aspose.font.FontType.CFF, fileDefinition);

// mở phông chữ
com.aspose.font.Font font = com.aspose.font.Font.open(fontDefinition);

// Chuyển CFF sang TTF
font.saveToFormat(outStream, com.aspose.font.FontSavingFormats.TTF);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có bất kỳ hạn chế hoặc hình mờ đánh giá nào.

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách chuyển đổi phông chữ CFF sang TTF True Type bằng lập trình trong Java. Trong khi đó, bạn có thể khám phá thêm các tính năng khác bằng cách xem không gian tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm