Chuyển đổi EOT sang TTF bằng C#.

Phông chữ Loại Mở được Nhúng hoặc EOT là phông chữ OpenType được nhúng trong tài liệu. Phông chữ EOT được Microsoft giới thiệu để sử dụng trên các trang web. Chúng tôi có thể cần phải chuyển đổi phông chữ EOT sang TTF theo chương trình. Phông chữ True Type hoặc TTF được sử dụng trong hệ điều hành cho tất cả các nền tảng kỹ thuật số. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi EOT sang TTF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. EOT to TTF Converter C# API
 2. Các bước chuyển đổi EOT sang TTF
 3. Chuyển EOT sang TTF bằng C#

API chuyển đổi EOT sang TTF C#

Để chuyển đổi EOT sang TTF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Font for .NET. Nó cho phép tải, lưu và trích xuất thông tin phông chữ từ các loại phông chữ được hỗ trợ.

Lớp FontFileDefinition của API đại diện cho định nghĩa tệp Phông chữ. Lớp FontDefinition đại diện cho định nghĩa bộ tệp Phông chữ. Nó chứa các trường không liên quan đến dữ liệu nội bộ phông chữ. Các trường này mô tả vị trí phông chữ và các dữ liệu khác cần thiết để tải phông chữ từ một số nguồn phông chữ (tệp, bộ nhớ, v.v.). Chúng ta có lớp Phông chữ là lớp Phông chữ cơ sở. Nó cung cấp phương thức Open() để mở một phông chữ. Nó cũng cho phép lưu phông chữ bằng phương thức Save().

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Font

Các bước chuyển đổi EOT sang TTF

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ EOT từ tệp .eot sang định dạng TTF bằng cách sử dụng Aspose.Font for .NET bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Mở phông chữ EOT.
 2. Chỉ định cài đặt đầu ra cho phông chữ TTF.
 3. Lưu TTF vào vị trí mong muốn.

Phần sau đây giải thích cách mã hóa các bước này và chuyển đổi EOT sang TTF trong C#.

Chuyển đổi EOT sang TTF trong C#

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi EOT sang TTF theo chương trình trong C#:

 1. Đầu tiên, tải tệp phông chữ bằng lớp FileSystemStreamSource.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp FontFileDefinition với đối tượng tệp nguồn làm đối số.
 3. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp FontDefinition với kiểu Font là TTF và đối tượng FontFileDefinition.
 4. Sau đó, mở phông chữ bằng phương thức Font.Open() với đối tượng FontDefinition làm đối số.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu nó. Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi EOT sang TTF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi EOT sang TTF.
// Đường dẫn tệp phông chữ EOT
string fontPath = Path.Combine(@"C:\Files\font\LoraRegular.eot");

// Tải tệp Phông chữ
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Tạo định nghĩa tệp phông chữ
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Tạo định nghĩa phông chữ
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Mở phông chữ
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// Lưu phông chữ đã mở vào TTF
font.Save(@"C:\Files\font\EotToTtf_out1.ttf");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi phông chữ kiểu mở nhúng (EOT) sang phông chữ True Type (TTF) trong C#. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Font cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm