Chuyển đổi EOT sang TTF trong Java.

Hệ điều hành cho tất cả các nền tảng kỹ thuật số sử dụng Phông chữ True Type (TTF). Để tạo thêm nét đặc biệt cho các trang web, Microsoft đã giới thiệu các phông chữ EOT. Phông chữ kiểu mở được nhúng (EOT) là phông chữ OpenType được nhúng trong tài liệu. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần chuyển đổi phông chữ EOT sang TTF theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi EOT sang TTF trong Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Java EOT to TTF Converter API
 2. Các bước chuyển đổi EOT sang TTF
 3. Chuyển EOT sang TTF bằng Java

API chuyển đổi Java EOT sang TTF

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Font cho Java để chuyển đổi EOT sang TTF. Nó cho phép tải, lưu và trích xuất thông tin phông chữ từ các loại phông chữ được hỗ trợ.

API cung cấp lớp FontFileDefinition đại diện cho định nghĩa tệp Phông chữ. Lớp FontDefinition đại diện cho định nghĩa bộ tệp Phông chữ. Nó chứa các trường không liên quan đến dữ liệu nội bộ phông chữ. Các trường này mô tả vị trí phông chữ và các dữ liệu khác cần thiết để tải phông chữ từ một số nguồn phông chữ (tệp, bộ nhớ, v.v.). Chúng ta có lớp Phông chữ là lớp Phông chữ cơ sở. Nó cung cấp phương thức open() để mở một phông chữ. Nó cũng cho phép lưu phông chữ bằng phương thức save().

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Các bước chuyển đổi EOT sang TTF

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ EOT từ tệp .eot sang định dạng TTF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp phông chữ.
 2. Tạo định nghĩa phông chữ là TTF.
 3. Mở phông chữ EOT.
 4. Lưu TTF vào vị trí mong muốn.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này sang Java và chuyển đổi EOT sang TTF.

Chuyển đổi EOT sang TTF bằng Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi EOT sang TTF theo chương trình bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp phông chữ bằng lớp FileSystemStreamSource.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp FontFileDefinition với đối tượng tệp nguồn làm đối số.
 3. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp FontDefinition với kiểu Font là TTF và đối tượng FontFileDefinition.
 4. Sau đó, mở phông chữ bằng phương thức Font.open() với đối tượng FontDefinition làm đối số.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó. Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi EOT sang TTF trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi EOT sang TTF.
// Đường dẫn tệp phông chữ EOT
String fontPath = "C:\\Files\\LoraRegular.eot";

// Tải tệp Phông chữ
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Tạo định nghĩa tệp phông chữ
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Tạo định nghĩa phông chữ
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Mở phông chữ
Font font = Font.open(fontDefinition);

// Lưu phông chữ đã mở vào TTF
font.save("C:\\Files\\EotToTtf_out.ttf");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi phông chữ kiểu mở nhúng (EOT) sang phông chữ True Type (TTF) trong Java. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Font cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm