Merge True Type Fonts in Java | Merge TTF Files

Phông chữ TrueType được sử dụng rộng rãi trong cả hệ điều hành Mac và Windows và được biết đến với chất lượng cao và kiểm soát chính xác cách các ký tự được hiển thị và in. Phông chữ TrueType được hỗ trợ bởi hầu hết tất cả các phần mềm và hệ điều hành hiện đại. Chúng tương thích với gần như tất cả các phần mềm và hệ điều hành hiện đại. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hợp nhất nhiều tệp Phông chữ True Type (TTF) thành một tệp phông chữ duy nhất. Điều này cho phép bạn tạo ra một phông chữ độc đáo kết hợp các đặc điểm của nhiều phông chữ khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các tệp phông chữ True Type trong Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Java Font Merger API
 2. Hợp nhất các tệp TTF trong Java
 3. Hợp nhất các tệp TTF trực tuyến
 4. Hợp nhất Phông chữ - Tài nguyên miễn phí

Java Font Merger API

Chúng ta sẽ sử dụng API Aspose.Font for Java để hợp nhất các tệp TTF. Đây là một API mạnh mẽ được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến phông chữ trong các ứng dụng Java. Nó cung cấp một loạt các tính năng để quản lý và thao tác phông chữ, bao gồm tải, lưu và chuyển đổi các định dạng phông chữ khác nhau.

Vui lòng tải xuống API JAR hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>24.5</version>
</dependency>

Hợp nhất các tệp Phông chữ True Type (TTF) trong Java

Chúng ta có thể dễ dàng hợp nhất nhiều phông chữ True Type bằng cách lập trình trong Java theo các bước sau:

 1. Tải các tệp phông chữ bằng cách sử dụng lớp FileSystemStreamSource.
 2. Tạo một đối tượng của lớp FontFileDefinition với tệp nguồn làm đối số cho mỗi tệp phông chữ.
 3. Khởi tạo đối tượng lớp FontDefinition cho mỗi tệp phông chữ với FontType là TTF và đối tượng FontFileDefinition.
 4. Mở mỗi phông chữ bằng phương thức Font.open() với đối tượng FontDefinition làm đối số.
 5. Tạo một đối tượng IFontCharactersMerger bằng cách sử dụng phương thức getFontCharactersMerger() của lớp HelpersFactory.
 6. Sau đó, gọi phương thức mergeFonts() với mã để lấy từ phông chữ thứ nhất và thứ hai cùng với tên phông chữ mới làm đối số.
 7. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu tệp phông chữ mới.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách hợp nhất các tệp TTF trong Java.

Phông chữ Nguồn Thứ nhất: Freedom Font

Freedom Font as First Source Font

Phông chữ Freedom được sử dụng làm phông chữ nguồn thứ nhất.

Phông chữ Nguồn Thứ hai: Baby Plums Font

Baby Plums Font as Second Source Font

Phông chữ Baby Plums được sử dụng làm phông chữ nguồn thứ hai.

Phông chữ Kết quả

The Resultant Font

Phông chữ kết quả.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để thử Aspose.Font for Java mà không bị giới hạn đánh giá.

Hợp nhất các tệp TTF trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí này để hợp nhất phông chữ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Aspose.Font – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc hợp nhất hoặc kết hợp các tệp TTF, hãy tìm hiểu thêm về cách thao tác các phông chữ True Type và khám phá nhiều tính năng khác của thư viện bằng các tài nguyên dưới đây:

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách hợp nhất các tệp TTF trong Java. Hợp nhất phông chữ True Type với Java là một cách hiệu quả để tạo ra các phông chữ độc đáo và bắt mắt. Sử dụng Aspose.Font for Java làm cho việc tải và xử lý các tệp phông chữ trở nên cực kỳ dễ dàng, cho phép bạn kết hợp nhiều phông chữ thành một. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng tạo các tệp phông chữ của riêng mình. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm