Chuyển đổi Độ thành Phút Giây DMS trong C#

Các giá trị vĩ độ và kinh độ được sử dụng để chỉ định bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Trong khi đó, Độ Phút Giây là một định dạng khác cho tọa độ địa lý. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi một số độ thập phân sang định dạng độ phút giây. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút và Giây DMS theo chương trình trong C#.

Độ thập phân sang Độ Phút Giây API chuyển đổi DMS - Cài đặt

Aspose.GIS for .NET API hỗ trợ tạo hoặc thao tác với các định dạng tệp khác nhau liên quan đến các ứng dụng GIS như ArcGIS, QGIS, v.v. Bạn có thể dễ dàng cài đặt nó trong môi trường của bạn bằng cách tải xuống các tệp DLL của nó từ trang Bản phát hành mới hoặc cài đặt nó bằng lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Chuyển đổi độ thập phân thành độ phút trong C#

Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để chuyển đổi độ thập phân sang độ phút theo chương trình trong C#:

  1. Trước hết, chỉ định các giá trị kinh độ và vĩ độ.
  2. Chuyển đổi độ thập phân sang độ phút.
  3. In các giá trị đã chuyển đổi trên bàn điều khiển.

Đoạn mã sau đây cho biết cách chuyển đổi độ thập phân sang độ phút theo chương trình trong C#.

// Chỉ định các giá trị vĩ độ và kinh độ
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Chuyển đổi sang Độ Phút
String degreeDecimalMinutes = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeDecimalMinutes);

// Đầu ra in trên bảng điều khiển
Console.WriteLine("Decimal Minutes: " + degreeDecimalMinutes);

Chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút Giây DMS trong C#

Bạn có thể chuyển đổi độ thập phân sang độ phút giây bằng các bước sau:

  1. Đầu tiên, chỉ định các giá trị đầu vào cho kinh độ và vĩ độ.
  2. Chuyển đổi độ thập phân sang độ phút giây.
  3. In các giá trị đầu ra trên bàn điều khiển.

Mã mẫu bên dưới giải thích cách chuyển đổi độ thập phân thành độ phút giây theo chương trình trong C#.

// Chỉ định các giá trị vĩ độ và kinh độ
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Đổi sang Độ Phút Giây
String degreeMinutesSeconds = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeMinutesSeconds);

// Đầu ra in trên bảng điều khiển
Console.WriteLine("Degree Minutes Seconds: " + degreeMinutesSeconds);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Phần kết luận

Qua bài viết này các bạn đã hiểu cách chuyển đổi độ thập phân sang độ phút giây định dạng DMS bằng lập trình trong C#. Chỉ cần chuyển đổi các giá trị kinh độ và vĩ độ sang định dạng DMS trong các ứng dụng .NET. Hơn nữa, bạn có thể truy cập phần tài liệu để khám phá nhiều tính năng khác có trong API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm