Chuyển đổi GDB sang CSV trong C#

Tệp GDB có thể chứa các tuyến đường, đường đi, điểm tham chiếu và các thông tin liên quan khác. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển dữ liệu đó sang thiết bị GPS hoặc chuyển dữ liệu đó sang một số ứng dụng GIS khác. Vì vậy, việc chuyển đổi tệp GDB sang định dạng CSV có thể hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp GDB thành tệp CSV được phân tách bằng dấu phẩy theo chương trình trong C#.

 1. [C# GDB sang CSV Converter API - Cài đặt](# section1)
 2. [Cách chuyển đổi GDB sang tệp CSV trong C#](# section2)
 3. [Chuyển đổi GDB sang tệp CSV có lập trình trong C#](# section3)

API chuyển đổi C# GDB sang CSV - Cài đặt

API Aspose.GIS for .NET hỗ trợ làm việc với các định dạng tệp được hỗ trợ khác nhau để tạo hoặc thao tác với các định dạng tệp dữ liệu địa lý. Hơn nữa, API không cần bạn định cấu hình bất kỳ ứng dụng bổ sung nào như ArcGIS4], QGIS, v.v. Chỉ cần tải xuống tệp DLL tham chiếu từ phần tải xuống hoặc chạy [NuGet] 7 lệnh cài đặt:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Cách chuyển đổi GDB sang tệp CSV trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp GDB thành tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy bằng các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng của lớp ConversionOptions.
 2. Gán hệ quy chiếu không gian cho lớp.
 3. Chuyển đổi GDB sang tệp CSV.

Bây giờ, phần sau sẽ trình bày chi tiết hơn về quá trình chuyển đổi dựa trên các bước này.

Chuyển đổi GDB sang tệp CSV có lập trình trong C#

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp GDB sang định dạng CSV:

 1. Đầu tiên, khởi tạo một thể hiện của lớp ConversionOptions.
 2. Gán Wgs84 cho lớp đích.
 3. Gọi phương thức Convert để xuất kết quả đầu ra dưới dạng tệp CSV.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi GDB sang CSV theo chương trình trong C#.

// Chỉ định cài đặt chuyển đổi nếu cần.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = new Aspose.Gis.ConversionOptions();

// Tùy chọn này gán Wgs84 cho lớp đích.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Chuyển đổi GDB sang CSV.
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("input.gdbtable", Aspose.Gis.Drivers.FileGdb, "destination.csv", Aspose.Gis.Drivers.Csv, options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API ở mức đầy đủ của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi tệp GDB sang CSV trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá thêm cách thao tác hoặc chuyển đổi các định dạng tệp GIS khác bằng cách xem tài liệu không gian. Trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc yêu cầu nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm