Chuyển đổi GeoJSON sang SVG trong C#

GeoJSON là một định dạng để mã hóa các cấu trúc dữ liệu địa lý khác nhau. Trong khi đó, hình ảnh SVG được sử dụng phổ biến nhờ khả năng mở rộng của chúng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp GeoJSON sang định dạng SVG. Theo các kịch bản như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi định dạng GeoJSON sang SVG theo chương trình trong C#.

 1. Chuyển đổi GeoJSON sang SVG - Cài đặt API C#
 2. Cách chuyển đổi tệp GeoJSON sang định dạng SVG trong C#
 3. Chuyển đổi hình ảnh GeoJSON sang hình ảnh SVG theo chương trình trong C#

Trình chuyển đổi GeoJSON sang SVG - Cài đặt API C#

Aspose.GIS for .NET API hỗ trợ làm việc với GIS định dạng tệp. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình API bằng cách tải xuống các tệp DLL tham chiếu từ phần Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Cách chuyển đổi tệp GeoJSON sang định dạng SVG trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp GeoJSON sang định dạng hình ảnh SVG:

 1. Khởi tạo một bản đồ có kích thước theo yêu cầu.
 2. Chỉ rõ hệ quy chiếu không gian.
 3. Tạo kiểu để vẽ các đường.
 4. Thêm lớp vào bản đồ.
 5. Gọi phương thức kết xuất để chuyển định dạng GeoJSON sang định dạng SVG.

Chuyển đổi hình ảnh GeoJSON sang SVG theo chương trình trong C#

Các bước sau đây giải thích cách chuyển đổi GeoJSON thành hình ảnh SVG:

 1. Khởi tạo Bản đồ có kích thước yêu cầu.
 2. Chỉ rõ hệ quy chiếu không gian.
 3. Tạo kiểu để vẽ các đường.
 4. Thêm lớp vào bản đồ.
 5. Gọi phương thức Render để chuyển đổi GeoJSON sang định dạng SVG.

Mã mẫu sau minh họa cách chuyển đổi GeoJSON sang SVG theo chương trình trong C#.

// Tạo bản đồ
using (var map = new Aspose.Gis.Rendering.Map(800, 400))
{
  // Sử dụng SRS được chỉ định
  map.SpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84;

  // Sử dụng kiểu được chỉ định để vẽ các đường
  var symbolizer = new Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers.SimpleLine() { Width = Aspose.Gis.Rendering.Measurement.Pixels(2) };

  // Mở một lớp và thêm vào bản đồ
  map.Add(Aspose.Gis.VectorLayer.Open("sample.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson), symbolizer);

  // Kết xuất bản đồ sang định dạng SVG
  map.Render("sample.svg", Aspose.Gis.Rendering.Renderers.Svg);
}

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi GeoJSON thành hình ảnh SVG trong C#. Ngoài ra, bạn có thể xem phần tài liệu để khám phá nhiều tính năng khác của API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm