Chuyển đổi GPX sang GeoJSON trong C#

GPX là lược đồ XML được thiết kế dưới dạng định dạng dữ liệu GPS phổ biến. Trong khi đó, định dạng GeoJSON là một thiết kế tiêu chuẩn mở để thể hiện các đối tượng địa lý. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu định dạng GPX sang GeoJSON. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp GPX sang định dạng GeoJSON theo chương trình trong C#.

 1. API chuyển đổi C# GPX sang GeoJSON - Cài đặt
 2. Cách chuyển đổi tệp GPX sang định dạng JSON trong C#
 3. Chuyển đổi tệp GPX sang GeoJSON theo cách lập trình trong C#

API chuyển đổi C# GPX sang GeoJSON - Cài đặt

Aspose.GIS for .NET API có thể được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu vectơ GIS, đồng thời hiển thị bản đồ, cũng như chuyển đổi các [định dạng tệp] GIS khác nhau]3. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ trang Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Cách chuyển đổi tệp GPX sang định dạng JSON trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp GPX sang định dạng GeoJSON:

 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp ConversionOptions.
 2. Đặt hệ quy chiếu không gian cho lớp đích.
 3. Chuyển đổi GPX sang định dạng JSON.

Chuyển đổi tệp GPX thành GeoJSON theo lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp GPX sang định dạng GeoJSON bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp ConversionOptions.
 2. Đặt hệ quy chiếu không gian cho lớp đích.
 3. Chuyển đổi định dạng GPX sang định dạng GeoJSON bằng phương pháp Convert.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi GPX sang GeoJSON theo chương trình trong C#.

// Chỉ định cài đặt chuyển đổi nếu cần
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Tùy chọn này gán Wgs84 cho lớp đích
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Chuyển đổi định dạng tệp từ GPX sang JSON
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("sample.gpx", Aspose.Gis.Drivers.Gpx, "output.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson, options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã kiểm tra cách chuyển đổi tệp GPX thành GeoJSON trong C#. Ngoài ra, phần tài liệu bao gồm nhiều tính năng khác do API cung cấp. Trong trường hợp có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm